Aanpassing van stalbeoordelingen TacRav

7 juli 2017

Vanaf nu gaat het sneller en is het voor bedrijven met nieuwe ideeën weer zinvol stalsystemen aan te leveren. De emissiefactor hoort alleen bij het systeem van de fabrikant die het certificaat bezit.

Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeerde de Tweede Kamer op 22 juni jl. over aanpassingen van het systeem van stalbeoordelingen, zoals dat door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav) wordt uitgevoerd. Doel is een transparanter, effectiever en efficiënter stelsel van stalbeoordelingen. Dit om stalsystemen die de emissie van ammoniak, fijnstof en geur reduceren sneller toegang te laten krijgen tot de markt en daarmee sneller beschikbaar te laten komen voor veehouders. Belangrijkste kritiekpunten zijn dat het systeem innovaties van stalsystemen remt en dat het beoordelingsproces weinig transparant is en een lange doorlooptijd heeft.

Opnemen van certificaten

De huidige Rav-methodiek remt het op de markt brengen van innovatieve systemen. De eerste ontwikkelaar maakt kosten om het stalsysteem te bemeten om een definitieve emissiefactor te krijgen. Daarna kan een ieder een soortgelijk systeem nabouwen en op de markt brengen zonder te meten. Zo’n systeem krijgt nu nog dezelfde factor. Fabrikanten kunnen daarom huiverig zijn hun systeem in Nederland in de markt te zetten, waardoor innovaties uitblijven.

Om dit knelpunt op te lossen, is de mogelijkheid opengesteld een systeem met een certificaat op te nemen. Daarbij vindt de reguliere beoordeling en advisering plaats om te borgen dat ook systemen met een certificaat voldoen aan de vereisten van de Rav. Deze verandering koppelt de prestaties van één bepaald systeem nadrukkelijk aan één fabrikant. De emissiefactor hoort alleen bij het systeem van de fabrikant die het certificaat bezit. Dit vormt een bescherming van innovaties, die ook in andere landen gangbaar is.

De Rav staat in de toekomst in principe open voor alle certificaten die bijdragen aan de borging van prestaties van stalsystemen en daarbij voldoen aan de uniforme vereisten van de Rav.

  • Het opnemen van certificaten voor luchtwassers is relatief eenvoudig, omdat gebruik kan worden gemaakt van het reeds bestaande DLG-certificaat.
  • Voor andere technieken zijn certificaten in ontwikkeling.
  • Ook het VERA-systeem (Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production) behoort tot de mogelijkheden. Het VERA-systeem, een samenwerkingsverband van Denemarken, Duitsland en Nederland, is bedoeld om zekerheid te bieden aan gebruikers over prestaties van agrarische technologie, en internationale markttoegang te bieden aan ontwikkelaars.

Aanpassing beoordelingssystematiek

De totstandkoming van emissiefactoren is voor veel aanvragers ondoorzichtig en kent een te lange doorlooptijd. Dit geldt voor zowel het toekennen van de proefstalstatus als voor het vaststellen van emissiefactoren. Om dit op te lossen is de beoordelingssystematiek aangepast. De beoordeling vindt alleen nog plaats door technische adviseurs; het onderling overleg hierover in een vergadering van de TacRav is komen te vervallen.

Verbreding beoordeling

Voor de aanvraag van stalsystemen voor geur en fijnstof(reductie) vindt (nog) geen integrale beoordeling plaats en is geen proefstatus mogelijk.
Er wordt ruimte gecreëerd voor het experimenteren met nieuwe technieken voor de reductie van fijnstof, zoals in de FoodValley. Daartoe wordt een aanpassing van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl) voorbereid. Hiermee worden experimenten in nieuwe stallen mogelijk met één of meerdere, gecombineerde, technieken gericht op een gewaarborgde reductie van minimaal 30%.

Ook onder de Omgevingswet zal het beproeven van stallen mogelijk blijven. De Rav en een proefstalregeling voor ammoniak en fijnstof worden opgenomen in de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet. Daarbij zullen metingen aan de proefstallen vereist blijven.