Afgesloten mestloods ‘verplicht’ – maar welke emissie?

7 juli 2015

Op 1 juli jl. is de gewijzigde Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd. Bij pluimvee is als additionele techniek voor mestopslag een ‘afgesloten mestopslagloods’ toegevoegd; de categorie ‘overige opslag van mest’ is vervallen.

Onder E 6 is toegevoegd: E 6.8 ‘afgesloten mestopslagloods’. De categorie E 6.100 ‘overige opslag van mest’ is komen te vervallen, omdat open opslag van mest binnen een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verboden is.

Uit meetresultaten is gebleken, dat de emissie vanuit de opslag van pluimveemest in een afgesloten loods, die op grond van de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij als BBT wordt aangemerkt, anders dan eerder werd aangenomen, overeenkwam met de emissiefactor die in de Rav voor overige opslag was opgenomen (0,050 kg NH3 per dierplaats per jaar).De emissiefactor van 0,050 kg NH3 per dierplaats per jaar in de Rav geldt nu alleen voor de BBT-opslagloods.

De mestopslagloods is een gesloten gebouw, dat wil zeggen met vier wanden en een deur voor aan- en afvoer. Om condensvorming te voorkomen, is een vorm van (natuurlijke) ventilatie aanwezig. Maar dit betekent niet dat een wand grotendeels open is.

Opslag in een afgesloten mestloods wordt op grond van de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij als BBT aangemerkt. In het nieuwe Besluit huisvesting is voor mestopslag en/of nageschakelde techniek dan ook geen maximale emissiewaarde meer opgenomen.

Een misvatting die we in de praktijk desondanks tegen komen is deze: dat ingeval van een overdekte mestloods te allen tijde de additionele emissie van 0,050 kg NH3 per hen of 0,030 kg NH3 per opfokhen zou gelden. Echter, de additionele emissie is alleen van toepassing bij langdurige opslag, dat wil zeggen als de mest niet binnen 14 dagen van het bedrijf wordt afgevoerd. Er zit dus wel degelijk verschil tussen een mestloods t.b.v. het verzamelen en afvoeren van de mest, en een mestopslagloods, die wordt gebruikt om de mest langdurig in op te slaan.

Vanwege het vaste verandermoment op 1 juli en de inwerkingtreding van het PAS op 1 juli 2015 wordt deze wijziging van de Rav op deze datum bekend gemaakt. De inwerkingtreding is gekoppeld aan de inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting. Naar alle waarschijnlijkheid gaat die over enkele maanden in.