Ammoniakemissie bij weidegang

23 november 2016

De Programmatische Aanpak Stikstof rekent voor beweiding een ammoniakemissiereductie van 5%. Voorwaarde is dat alle melk- en kalfkoeien minimaal 720 uur per kalenderjaar weiden. In de praktijk bestaat een grote diversiteit aan beweidingsstrategieën. Dat blijkt uit desk research van Wageningen Livestock Research in opdracht van ZuivelNL. Afhankelijk van de beweidingsstrategie kan de reductie voor de hele mestketen op een bedrijf zowel meer als minder zijn.

Factoren totale emissie

Belangrijke factor voor de totale emissie is uiteraard het werkelijke aantal uren weidegang c.q. het aantal uren in de stal. Maar ook het huisvestingssysteem en het ruw-eiwitgehalte van het totale rantsoen spelen een grote rol. Hoe hoger het ruw-eiwitgehalte van het rantsoen, hoe lager de ammoniakreductie. En ook hoe langer de stal ammoniak blijft emitteren nadat de dieren naar de weide zijn gegaan (uitdovingseffect), hoe lager de ammoniakemissiereductie.

Wijzigingen emissiereductie

Toepassing van weidegang bij emissiearme vloeren kan de reductie met 30 tot 40% verder verhogen. Daarentegen kan de emissiereductie bij het gebruik van een automatisch melksysteem vaak weer tegenvallen. Door continu koeverkeer blijft de vloer immers langer bevuild en neemt hiermee de kans op ammoniakemissie toe.

Klik hier om het rapport ‘PASsend beweiden’ (WLR-rapport 983) in te zien.

Bron: www.verantwoordeveehouderij.nl