Ammoniakemissie rundvee en beweiden

7 juli 2015

Op 1 juli jl. is de gewijzigde Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd. Diverse emissienormen zijn geactualiseerd en er is een aantal voer- en managementmaatregelen, waaronder beweiden bij melkvee, aan de lijst toegevoegd.

Vanwege het vaste verandermoment op 1 juli en de inwerkingtreding van het PAS op 1 juli 2015 wordt deze wijziging van de Rav op deze datum bekend gemaakt. De inwerkingtreding is gekoppeld aan de inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting. Naar alle waarschijnlijkheid gaat die over enkele maanden in.

De meest in het oog springende wijzigingen t.a.v. rundvee:

  • Gewijzigde emissiewaarde melkvee, jongvee, vleesvee en overig rundvee ouder dan 2 jaar. De vorige emissiefactoren zijn gebaseerd op gegevens uit eind jaren negentig. Nieuw onderzoek toont aan dat, omdat nieuwe melkveestallen anders worden uitgevoerd en de wijze waarop het voer- en weidemanagement bij melkvee plaatsvindt, de emissie hoger is.
  • Gewijzigde emissiewaarde vleeskalveren. Afgeleid van de factor van melkveestallen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de emissie van blankvleeskalveren en rosévleeskalveren.

Voor het voldoen aan de maximale emissiewaarde van het Besluit huisvesting wordt uitsluitend gekeken naar de emissiewaarden van de ‘harde techniek’ in de stal, evenals bij de toepassing van de Wabo, de Wav en het Activiteitenbesluit.

Voer- en managementmaatregelen

Voer- en managementmaatregelen geven veehouders de mogelijkheid om de ammoniakemissie verder te reduceren. De extra reductie middels erkende voer- en managementmaatregelen kan wel gebruikt worden voor de Nb-wet, zoals:

  • Beweiden

    Bij tenminste 120 dagen minimaal 6 uur (720 u) (aantoonbaar) beweiden in een kalenderjaar is de reductie 5%. De melkveehouder kan alleen gebruik maken van deze maatregel als hij een certificaat kan overleggen, waarmee wordt aangetoond dat weidemelk wordt geproduceerd.

  • Melkureumgehalte

    Bij melkureumgehalte (aantoonbaar) van ten hoogste 19 mg per 100 ml is de reductie 19%. De melkveehouder kan alleen gebruik maken van deze maatregel als hij aan kan tonen dat dit het gemiddelde melkureumgehalte was gedurende de afgelopen 3 kalenderjaren.

De emissiereductie als gevolg van weidegang heeft een relatie met het ureumgetal. Hierdoor kunnen beide maatregelen niet gecombineerd worden.