Bouwplannen? Haast u met de Maatlat!

29 september 2015

Het wordt vanaf 1 januari 2016 een stuk moeilijker om aan de Maatlat Duurzame Veehouderij te voldoen, omdat het nieuwe besluit huisvesting de emissienormen fors heeft aangescherpt. De Maatlat geldt alleen voor bóvenwettelijke maatregelen. Hebt u bouwplannen voor 2016? Maak dan nu snel nog gebruik van de MDV 2015.

Forse aanscherping per 1-1-2016

Door de aangescherpte normen van het nieuwe besluit huisvesting is het een stuk lastiger voldoende punten te halen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Als u bouwplannen heeft voor 2016 is het raadzaam gebruik te maken van de MDV 2015. Hiervoor moet u de aanbestedingen (opdrachtbevestigingen) vóór het eind van het jaar rondmaken.

Voor bepaalde investeringen zijn fiscale subsidies mogelijk als de stal voldoet aan de eisen van de MDV. Er worden eisen gesteld aan ammoniak, dierwelzijn, diergezondheid, fijnstof, energie, bedrijf & omgeving en brandveiligheid. Op elk afzonderlijk thema moeten voldoende punten behaald worden. De punten zijn gebaseerd zijn op het nemen van bovenwettelijke maatregelen. Nu de eisen worden aangescherpt, is het lastiger om voldoende punten te verdienen.

Melkvee

Tegelijk met het nieuwe besluit huisvesting zijn de emissiewaarden van alle stalsystemen bij melkvee herzien (verhoogd). Hoewel het ambitieniveau voor ammoniak in 2016 nog niet definitief is vastgesteld bestaat de kans dat de maximale ammoniakuitstoot om in aanmerking te kunnen komen voor MDV op 8,6 kg NH3 komt te liggen, conform de herziene emissiewaarden, en dat  weidegang niet meer afzonderlijk wordt beloond.

Dit betekent dat vanaf MDV 2016 er nog maar 4 stalsystemen aan de Maatlat kunnen voldoen.

Pluimvee

Voor pluimvee zijn de normen voor ammoniak aangescherpt en maximale fijnstofnormen geïntroduceerd op basis van een minimale reductie van 30%.

Ammoniak

Aangezien voor omgevingsvergunningaanvragen per 1 juli 2015 de normen voor ammoniak bij pluimvee behoorlijk zijn aangescherpt en MDV geen projecten stimuleert die wettelijk niet zijn toegestaan, is de norm bij leghennen, opfok vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens met terugwerkende kracht per 1 juli 2015 aangescherpt tot de wettelijke norm.

Volgens de conceptregeling MDV wordt deze per 1 januari 2016 verder aangescherpt. In onderstaande tabel staan de maximaal toegestane normen weergegeven.

diersoort MDV 2015 MDV 2015 en vergunning-
aanvraag na 1-7-2015
MDV 2016
vleeskuikens 0,037 kg NH3 0,035 kg NH3 0,024 kg NH3
opfok vleeskuikenouderdieren 0,187 kg NH3 0,183 kg NH3 0,183 kg NH3
leghennen 0,100 kg NH3 0,068 kg NH3 0,068 kg NH3

Fijnstof

Voor pluimvee gelden voor vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2015 strenge eisen op het gebied van fijnstofuitstoot. Aangezien er binnen de MDV normaal gesproken bovenwettelijke eisen worden gesteld is een aanscherping op dit onderdeel te verwachten.

Varkens

De gevolgen van het aangescherpte besluit voor de varkenshouderij zijn vooralsnog beperkt. Pas voor bouwprojecten vanaf 2020 moet de ammoniakuitstoot fors worden teruggedrongen.

Binnen de MDV worden voor 2016 beperkte aanscherpingen verwacht op het gebied van maximaal toegestane ammoniakuitstoot. In onderstaande tabel zijn de maximaal toegestane normen van de conceptregeling opgenomen.

diersoort MDV 2015 MDV 2016
vleesvarkens 1,2 kg NH3 1,1 kg NH3
gespeende biggen 0,19 kg NH3 0,19 kg NH3
guste en dragende zeugen 2,2 kg NH3 2,1 kg NH3
kraamzeugen 2,5 kg NH3 2,5 kg NH3

Brandveiligheid

Binnen de MDV 2016 worden de eisen voor brandveiligheid binnen de varkenshouderij fors aangescherpt. Om deze reden kan het in de varkenshouderij ook verstandig zijn om aanbestedingen al in 2015 rond te maken.

Bron en meer informatie: Subvention