Controle op benutting ontwikkelingsruimte PAS gaat door

22 maart 2019

Na de evaluatie van de pilot van vorig jaar hebben de provincies besloten de Aanpak Tweejaarstermijn begin 2019 verder uit te rollen.

De Aanpak Tweejaarstermijn is ingesteld omdat de ontwikke­lings­ruimte voor vergunningen in het kader van het PAS schaars is. Bij de Aanpak Tweejaarstermijn kan de verleende vergunning geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. “Er moet voorkomen worden dat bedrijven ontwik­ke­lingsruimte bezet houden en niet benutten. Andere bedrijven, die wel kunnen en willen uitbreiden, worden daarmee onnodig in hun ontwikkeling belemmerd als de PAS-ontwikkelingsruimte op is”, aldus BIJ12, het uitvoeringsorgaan van de provincies.

Vraag om informatie

De provincies hebben een gezamenlijke ‘Aanpak Tweejaarstermijn PAS’ afgesproken die zij met ingang van 2019 gaan uitvoeren. Het kan dus zijn dat u een brief van de provincie ontvangt waarin wordt gevraagd om informatie aan te leveren waaruit blijkt dat de vergunde bedrijfsoprichting of -uitbreiding is gerealiseerd. Dit kan aan de hand van dierregistratie of documenten waaruit blijkt dat huisvestingssystemen zijn gerealiseerd. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan registraties die voor deze huisvesting bijgehouden moeten worden. Indien nodig wordt een controlebezoek uitgevoerd.

Mogelijkheid tot intrekken

Als de bedrijfsoprichting of -uitbreiding is gerealiseerd, wordt de situatie geregistreerd als akkoord. Als de beoogde situatie niet of maar voor een deel is gerealiseerd, dan is de provincie bevoegd een voornemen of een ontwerpbesluit te sturen om de desbetreffende vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken of te wijzigen. Mocht de initiatiefnemer kunnen onderbouwen dat realisatie van de vergunde activiteit nog steeds wordt beoogd en dat hier reëel ­zicht op is, dan kan onder voorwaarden de realisatietermijn van twee jaar worden verlengd.

Pilot 2018

Aan de pilot, die het eerste kwartaal van 2018 plaatvond, deden zes provincies mee: Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht. Bij 59 bedrijven (40%) bleek het project of de uitbreiding volledig gerealiseerd te zijn. Bij 104 bedrijven (60%) was het project of de uitbreiding niet of nog niet helemaal gerealiseerd.

“Een reden die veehouders vaak hebben genoemd is de aankoop van fosfaatrechten. Soms zijn de stallen gebouwd, inclusief alle voorzieningen zoals luchtwassers. Maar omdat fosfaatrechten nog maar kort te koop en relatief duur zijn, is nog niet al het vee aanwezig. Sommige bedrijven willen de stallen ook vullen met eigen aanwas en dat kost tijd. Wanneer de boeren kunnen aantonen dat de uitbreiding er wel aan zit te komen, kunnen ze hiervoor van de provincie extra tijd krijgen.”