Convenant loopt vooruit op de PAS

19 maart 2014

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft samen met het agrarisch bedrijfsleven afspraken gemaakt over de uitstoot van ammoniak. De afspraken zijn onderdeel van een overeenkomst in het kader van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof).

Het Rijk schrijft in het convenant een aantal brongerichte maatregelen voor de landbouw voor, te weten:

  • Een aanscherping van de maximale emissie van ammoniak uit nieuwe stallen
  • Een aanscherping van de aanwendingsnormen  van dierlijke mest
  • Verder treffen veehouders vrijwillig voer- en managementmaatregelen

In de afgelopen twintig jaar is de ammoniakuitstoot in de veehouderij gehalveerd.
Met de maatregelen van het convenant wil het Rijk in 2030 een extra reductie van ammoniakemissie in de landbouw realiseren van ten minste 10 kiloton ten opzichte van 1 januari 2014. Dit is een daling van ongeveer 12%.
Van deze 10 kiloton komt 5,6 kiloton terug in de vorm van ontwikkelingsruimte voor landbouwbedrijven in het kader van de PAS.

De beoogde ontwikkeling wordt nauwkeurig gevolgd en indien nodig worden maatregelen onderweg aangescherpt of bijgesteld. Over de verdeling van de ontwikkelingsruimte zijn geen nadere afspraken gemaakt.

Huisvesting

De maximum emissiewaarden van ammoniak uit stallen worden aangescherpt of geïntroduceerd voor de hoofdcategorieën kippen, varkens, melkrundvee en vleeskalveren. Deze nieuwe eisen gelden alleen in geval van nieuwbouw, uitbreiding van bestaande stallen of volledige vernieuwing van de stalvloer.

Aanwending dierlijke mest

Nadere verplichting om drijfmest emissiearm aan te wenden op graslanden op klei en veen. Onder bepaalde voorwaarden is hierop een uitzondering mogelijk. Ook wordt er een verplichting ingevoerd om drijfmest op onbeteeld bouwland met een spruitstuk in – sleufjes in – de bodem te brengen.

Voer- en managementmaatregelen

In de melkveehouderij kan door middel van voer- en managementmaatregelen de ammoniakemissie worden beperkt. Dit zal blijken uit de KringloopWijzer.  Met dat instrument krijgt de veehouder inzicht in de mineralenstromen op zijn bedrijf.

geprognosticeerde emissiereductie

Bron: Overeenkomst generieke maatregelen in verband met het Programma Aanpak Stikstof