De paardenhouderij in het omgevingsrecht – handreiking voor de praktijk

12 juni 2014

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft op 2 juni 2014 ‘De Paardenhouderij in het omgevingsrecht, handreiking voor de praktijk’, gepubliceerd. Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het is een nieuwe versie van de eerdere publicatie ‘Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening, herziene handreiking voor de praktijk’. De nieuwe versie van de handreiking is digitaal beschikbaar en voor iedereen te downloaden op de website van de Sectorraad Paarden.

In 2006 werd de eerste versie van de Handreiking opgesteld en beschikbaar gesteld aan alle gemeenten. In 2009 werd een eerste herziening uitgebracht. Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving, zoals de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), maar ook recente jurisprudentie, is nu opnieuw een update gemaakt van de handreiking.

Evenals de vorige versies van de Handreiking, is het doel van dit instrument het verschaffen van een instrumentarium waarmee het bevoegd gezag bij rijk, provincie en vooral gemeenten het ruimtelijke beleid voor de paardenhouderij kan vormgeven. Daarnaast dient de Handreiking als een informatiebron voor de paardenhouderij en de verschillende partijen die in deze sector werkzaam zijn.

Het merendeel van de paardenhouderijen kan volstaan met een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) kan een vereiste zijn bij een paardenhouderij in de nabijheid van een Natura 2000-gebied of beschermd natuurmoment.

De Handreiking paardenhouderij in het omgevingsrecht is te downloaden op www.sectorraadpaarden.nl.