De PAS komt eraan

13 augustus 2013

Streefdatum voor inwerkingtreding van de PAS is
1 januari 2014. In juni is het wetsontwerp voor het aanpassen van de Nb-wet ingediend bij de Tweede Kamer, en in het najaar wordt het voorgelegd aan de Eerste Kamer. Als beide akkoord gaan kan de gewijzigde Natuurbeschermingswet op 1 januari 2014 in werking treden.  

De PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) heeft betrekking op 133 van de 166 Natura 2000-gebieden in ons land. Dat zijn de stikstofgevoelige gebieden, waar beschermde habitattypes last hebben van de huidige en vroegere neerslag van stikstof. De PAS beoogt:

  • de daling van de stikstofdepositie een extra impuls te geven
  • aparte herstelmaatregelen per habitattype af te dwingen
  • binnen de grenzen van de dalende stikstofdepositie ontwikkelingsruimte te zoeken om met behoud van de instandhoudingdoelen toch vergunningen af te kunnen geven

Er wordt een bestuurlijk PAS-akkoord opgesteld tussen Rijk en provincies. De komende maanden staan samenkomsten van de bestuurders gepland om de voortgang te bespreken en onder meer afspraken te maken over de verdeling van de beschikbare ontwikkelingsruimte.

In september wordt er gesproken over de stand van zaken in de gebieden. In oktober moet er een concept-bestuurlijk akkoord klaarliggen voor de staten van de provincies, die dan zo mogelijk overeenkomsten met de waterschappen hebben gesloten over de uitvoering van de PAS-maatregelen. Voor het eind van het jaar wordt ook een akkoord gesloten met de landbouwsector over maatregelen om de uitstoot van stikstof vanuit de landbouw te beperken. In december 2013 zetten rijk en provincies hun handtekening onder het bestuurlijk akkoord rond de gehele PAS, om het in werking treden ervan per 1 januari 2014 mogelijk te maken.