Emissiefactor voor buizenverwarming gaat omhoog!

26 januari 2022

Binnenkort wordt de RAV-lijst weer aangepast met nieuwe stalsystemen en wijzigen enkele emissiefactoren. De gepubliceerde internetconsultatie wijst uit dat de emissiefactor voor buizenverwarming naar boven toe wordt bijgesteld. De emissie gaat fors omhoog!

Voor het huisvestingssysteem ‘stal met buizenverwarming’ (BWL 2017.01.V3, BWL 2017.09.V1 en BWL 2017.11.V1) zijn de emissiefactoren aangepast. De eerder vastgestelde emissiefactoren voor dit systeem bleken te laag te zijn ingeschat, ook al is destijds volgens protocol gemeten. De factoren zijn op basis van een advies van de TAP aangepast.

Zo gaat de emissiefactor voor vleeskuikens bij gebruik van dit stalsysteem (E 5.15) omhoog van 0,012 kg NH3 naar 0,021 kg NH3 per dierplaats per jaar. Deskundigen zijn van mening dat op grond van nieuwe inzichten en extrapolatie de factor omhoog moet omdat gedurende de metingen de stallen niet lang genoeg zijn gemeten, ook al vielen de meetwaarden binnen de daartoe door het protocol gestelde tijdsperiode (groeifase) en voldeed het verder aan de landbouwkundige randvoorwaarden, waardoor de emissie zou zijn onderschat.

Het ophogen van de emissiefactor kan vervelende consequenties hebben in lopende milieu- en natuuraanvragen nu daar alsnog een hogere factor in moet worden toegepast.

Een hogere emissiewaarde heeft voor verleende vergunningen geen directe consequenties, behalve bij bedrijven waar het stalsysteem is ingezet om door middel van intern salderen te voldoen aan de maximale emissiewaarde van het Besluit emissiearme huisvesting. Deze bedrijven zouden door verhoging van de emissiefactor niet langer aan de voor interne saldering gestelde eisen voldoen.

Om problemen te voorkomen is eindnoot 36 aan de RAV-lijst toegevoegd: wanneer een (reeds vastgestelde) emissiefactor wordt verhoogd blijft de eerder vastgestelde emissiefactor gelden voor reeds toegepaste systemen en technieken wanneer hiermee intern is gesaldeerd. Het ministerie verwacht dat dit niet vaak is gebeurd omdat buizenverwarming nog maar enkele jaren is erkend en waarschijnlijk niet vaak voor intern salderen is ingezet.

De mogelijkheid om voor reeds toegepaste systemen de voorheen geldende emissiefactor toe te passen heeft een vangnetfunctie.

Het gaat hierbij enkel om intern salderen als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Wet ammoniak en veehouderij of artikel 5, tweede lid van het Besluit emissiearme huisvesting.

U kunt van 20 januari tot en met 17 februari 2022 via de website van het Ministerie van I&W reageren op deze regeling en de toelichting. Het gaat met name om gevolgen die niet in de toelichting op de wijziging zijn genoemd of naar mening van de belanghebbende onvoldoende zijn meegewogen.