Gebruik snijmaissilage erkend

7 juli 2015

Op 1 juli jl. is de gewijzigde Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd. Voor vleeskuikens is het gebruik van snijmaissilage als bodemstrooisel eindelijk als reducerende maatregel landelijk erkend. Het heeft 5 jaar geduurd.

Voor het voldoen aan de maximale emissiewaarde van het Besluit huisvesting wordt uitsluitend gekeken naar de emissiewaarden van de ‘harde techniek’ in de stal, evenals bij de toepassing van de Wabo, de Wav en het Activiteitenbesluit.

De extra reductie middels voer- en managementmaatregelen mag gebruikt worden voor de Nb-wet. Het gebruik van snijmaissilage als bodemstrooisel bij vleeskuikens geeft een ammoniakreductie van 43%. Dit reductie-% mag nu landelijk worden toegepast.

Op 25 september 2010 heeft Hoeve Advies namens de studiegroep vleeskuikenhouders ‘Bornerbroek’ bij de TAC-Rav het verzoek neergelegd om de maatregel ‘Snijmaissilage als strooiselmateriaal voor vleeskuikens’ op te nemen in de Rav. Voorgestelde emissiefactor: 0,040 kg NH3/jaar ofwel een reductie van 50%. Dit op grond van wetenschappelijk onderzoek.

De TAC-Rav heeft het verzoek niet behandeld omdat ‘de TAC-Rav alleen technische stalsystemen beoordeelt’ en het volgens het Ministerie een managementsysteem betrof en geen technisch stalsysteem.

De maatregel staat al sinds 2012 op de ‘Stopperslijst’ van het Actieplan Ammoniak en Veehouderij. In de provincie Overijssel heeft de Commissie van Deskundigen een reductiepercentage voor deze maatregel goedgekeurd van 40% (voor vleeskuikens). Dit percentage mocht vanaf 18 maart 2015 gebruikt worden bij het aanvragen van een Nb-wetvergunning in de Provincie Overijssel. De maatregel past nu (ook) in het kader van te ontwikkelen voer- en managementmaatregelen binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Vanwege het vaste verandermoment op 1 juli en de inwerkingtreding van het PAS op 1 juli 2015 wordt deze wijziging van de Rav op deze datum bekend gemaakt. De inwerkingtreding is gekoppeld aan de inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting. Naar alle waarschijnlijkheid gaat die over enkele maanden in.