Geen mestopvang in afgesloten containers, dan maar een mestbult op het land?

19 februari 2016

Er zijn pluimveehouders die een mooie mestloods hebben maar die noodgedwongen leeg laten staan en de mest op het land kieperen. Vreemd verhaal? Het gebeurt!

Voetnoot Rav

In de Rav-lijst staat als voetnoot 6 bij diverse stalsystemen dat de emissiefactor geldt ‘in gevallen waarin de mest direct van het bedrijf wordt afgevoerd, of gedurende een periode van ten hoogste twee weken op het bedrijfsterrein wordt opgeslagen in een afgedekte container. In overige situaties dient bij deze emissiefactor de emissiefactor van de nageschakelde techniek (E 6) te worden opgeteld.’

Hieruit maken diverse vergunningverleners en handhavers op dat als de mest niet in afgesloten containers wordt opgeslagen, een additionele emissie geldt van 30 gram per opfokhen of 50 gram per leghen, ook al wordt de mest verzameld in een mestloods en binnen 14 dagen afgevoerd. Naar de letter misschien een juiste interpretatie, maar hoe logisch is dat?

Er zijn pluimveehouders die een prachtige loods hebben zonder vergunning voor langdurige opslag, die de mest noodgedwongen buiten de inrichting op het land op slaan, op een laag stro of compost, omdat de mest niet zonder containers in de loods verzameld zou mogen worden.

Walking floor

In veel gevallen wordt stapelbare mest uit pluimveestallen in een mestloods verzameld en binnen 14 dagen in vrachtwagens met walking floor afgeleverd. De mest wordt lang niet altijd in containers opgevangen en afgevoerd. Zo is het vroeger vastgelegd, maar dit sluit niet meer aan bij de praktijk van vandaag.

De voetnoot, die sinds 2012 zo is geformuleerd, gaat voorbij aan het feit dat als mest binnen 14 dagen van het bedrijf wordt afgevoerd het geen langdurige opslag is – dus zonder additionele factor. Ook wordt de mest in een loods verzameld, in plaats van in een afgesloten container.

Mestbult

Moet u noodgedwongen uitwijken naar een mestopslag buiten de inrichting, dan geldt volgens art. 3.65 van de Activiteitenregeling dat om bodemrisico’s te beperken in geval van mestopslag op een onverhard oppervlak, langer dan 2 weken maar korter dan een half jaar, de mest opgeslagen moet worden op een absorberende laag van minimaal 15 cm met een organische stofgehalte van min. 25%, zodanig dat contact met hemelwater wordt voorkomen. Als de mest wordt verwijderd, moet ook de absorberende laag worden afgevoerd.

De Activiteitenregeling stelt overigens dat als de mest op locatie gedurende een half jaar of langer wordt opgeslagen, dat boven een vloeistofkerende voorziening in een afgesloten ruimte met voldoende ventilatie moet gebeuren. In de regeling wordt met geen enkel woord gesproken over het opvangen in gesloten containers… dus… hoezo containers?