Geen onderscheid meer in hokoppervlak bij varkens

7 juli 2015

Op 1 juli jl. is de gewijzigde Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd. Bij varkens is het onderscheid in hokoppervlak bij biggen en vleesvarkens vervallen.

Bij vleesvarkens werd onderscheid gemaakt in kleiner of gelijk aan 0,8 m2 en groter dan 0,8 m2. Bij gespeende biggen werd onderscheid gemaakt in kleiner of gelijk aan 0,35 m2 en groter dan 0,35 m2. De reden voor het vervallen van het onderscheid in hokoppervlak is dat dit onderscheid de omschakeling naar een meer welzijnsvriendelijke manier van huisvesting (Beter Leven Kenmerk) blijkt te bemoeilijken en daarmee de verduurzaming van de veehouderij feitelijk belemmert. Door het vervallen van dit onderscheid is sprake van meer flexibiliteit in de bedrijfsvoering.

De nieuwe emissiefactoren zijn gebaseerd op een hokoppervlakte van 0,9 m2 voor vleesvarkens en een emitterend oppervlak van 0,35 m2 bij gespeende biggen. De nieuwe emissiefactoren zijn bepaald aan de hand van de nieuwste inzichten. Uitgangspunt is dat het emitterend mestoppervlak bepalend is voor de emissie. Bij een toename van het hokoppervlak blijft de vloeremissie gelijk.

Vanwege het vaste verandermoment op 1 juli en de inwerkingtreding van het PAS op 1 juli 2015 wordt deze wijziging van de Rav op deze datum bekend gemaakt. De inwerkingtreding is gekoppeld aan de inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting. Naar alle waarschijnlijkheid gaat die over enkele maanden in.

Voor het voldoen aan de maximale emissiewaarde van het Besluit huisvesting wordt uitsluitend gekeken naar de emissiewaarden van de ‘harde techniek’ in de stal, evenals bij de toepassing van de Wabo, de Wav en het Activiteitenbesluit.

Voer- en managementmaatregelen geven veehouders de mogelijkheid om de ammoniakemissie verder te reduceren. De extra reductie middels voer- en managementmaatregelen kan wel gebruikt worden voor de Nb-wet.

Voor de varkenshouderij zijn maatregelen erkend als:

  • Diervoeder met benzoëzuur i.c.m. drijvende ballen in het mestoppervlak: 16-35% reductie
  • Verlagen eiwitgehalte met 10, 20 of 30 gram per kg: 10-20-30% reductie