Intern salderen zonder vergunningplicht

23 februari 2021

Op 20 januari 2021 deed de Raad van State uitspraak dat voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig is. De vergunningplicht (de zogenaamde verslechteringsvergunning) voor projecten die enige maar géén significante gevolgen kunnen hebben is – als gevolg van de Spoedwet Aanpak Stikstof – per 1 januari 2020 vervallen.

Intrekken?

Het IPO stelt in een nieuwsbericht dat aanvragers zullen worden verzocht hun natuurvergunningsaanvraag in te trekken, wanneer die uitsluitend gebaseerd is op intern salderen. Ondernemers die niet intrekken krijgen een weigeringsbesluit waarin de provincie aangeeft dat er geen natuurvergunning nodig is. Dat kan ook bij lopende bezwaar- of beroepzaken. Andere aanvragen, zoals voor extern salderen of het verleasen van stikstofruimte, worden volgens de bestaande afspraken afgehandeld.

Rechtszekerheid

Met het wegvallen van de vergunningplicht verdwijnt ook een stukje rechtszekerheid. Want wat als volgend jaar de regels weer veranderen, een emissiefactor wordt gewijzigd, of een Aerius-verschilberekening heel anders uitpakt, zodat achteraf toch een (significante) toename is ontstaan?

Provincies

Op dit moment denken Provincies en het Rijk na hoe men zicht kan houden op intern salderen en om moet gaan met vragen over leges en beleidsregels. Bij intrekken zullen over het algemeen geen leges moeten worden betaald, voor een weigeringsbesluit over het algemeen wel. Dit kan per provincie verschillen. De beleidsregels voor intern salderen staan ter discussie. Gelden die nog? Op dit moment wordt vergunningverlening aangehouden, evenals VVGB’s, tot er meer duidelijkheid is.

Gevolgen PAS-melders

Voor de zogenoemde ‘PAS-melders’ heeft de uitspraak geen directe gevolgen. Alle PAS-melders wordt wel nog steeds gevraagd aan te geven of zij voor legalisatie in aanmerking willen komen en als dat zo is daarvoor gegevens aan te leveren bij de RVO zodat die kunnen worden geverifieerd.

Wanneer een PAS-melding nog niet gelegaliseerd is kan deze niet als referentiesituatie gebruikt worden voor intern te salderen. En PAS-melders waarbij de verandering niet heeft geleid tot een toename van stikstofdepositie t.o.v. de aanwijsdata, hebben alsnog geen natuurvergunning nodig; zij kunnen juist wél volstaan met intern salderen.

Intern salderen houdt in dat een wijziging of uitbreiding van een project niet leidt tot een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de Wnb-vergunde situatie of de milieuinstemming op de referentiedatum, dat is de milieuvergunning zoals die gold op de verschillende aanwijsdatums van de diverse gebieden. In verreweg de meeste gevallen moet men daarbij terug naar de ammoniak van 10 juni 1994.