Kosten m.e.r. nemen toe

3 februari 2014

Bevoegde gezag en initiatiefnemers moeten voortaan zelf gaan betalen voor adviezen van de Commissie voor de m.e.r. De huidige tarieven zijn niet kostendekkend en gaan omhoog.

Op 23 januari jl. debatteerde de Tweede Kamer met de minister over het wetsvoorstel dat kostendekkende tariefstelling mogelijk moet maken. Een amendement van SP en D66 om een deel van de kosten van de Commissie structureel voor rekening te laten komen van het Rijk kreeg onvoldoende steun.

De stemming over het amendement en ingediende moties moet nog plaatsvinden. De Commissie gaat er voorlopig van uit dat op 1 juli 2014 effectuering plaatsvindt. De minister laat in 2016 een evaluatie uitvoeren naar de consequenties van de nieuwe tariefstelling voor de continuïteit, toegankelijkheid en kwaliteit van de diensten van de Commissie voor de m.e.r.

Vrijwillige adviezen

Op dit moment geldt al een gestaffeld tarief voor vrijwillige adviestrajecten. Voor het merendeel van de vrijwillige adviezen is het tarief € 10.000,-. Voor minder complexe activiteiten geldt een lager tarief.

Voor veehouderij-adviezen, zoals het advies en/of de toets bij een project-m.e.r. (inclusief bijbehorende plan-m.e.r. voor bestemmingsplanwijziging) of een second opinion bij een m.e.r.-beoordeling, is het tarief € 5.000,-,

Dit tarief is echter niet kostendekkend. De wetswijziging heeft tot gevolg dat meer kostendekkende tarieven in rekening gebracht moeten gaan worden. Een substantiële tariefstijging voor vrijwillige adviezen is het gevolg.

Verplichte adviezen

Verplichte adviezen zijn vanaf het moment van inwerkingtreding van de nieuwe wet niet langer gratis. Ook voor verplichte adviezen zal dan een kostendekkend tarief gaan gelden.

Commissie voor de m.e.r.

De Commissie voor de m.e.r. is een bij wet ingestelde onafhankelijk adviseur bij m.e.r.-procedures. Zij adviseert de overheid (het bevoegd gezag) over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten (MER). De Commissie bemoeit zich niet met besluitvorming rond een project of plan. Dit doet het bevoegd gezag. Zelf schrijft de Commissie geen MER. Dit doet de initiatiefnemer van een m.e.r.-plichtige activiteit. Of die laat dit doen door een adviesbureau, zoals Hoeve Advies.

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld, voordat het besluit wordt genomen. De Commissie kan adviseren met een advies over reikwijdte & detailniveau en/of een toetsingsadvies. 

Wettelijk is vastgelegd dat een advies door de Commissie alleen verplicht is bij de toetsing van een MER in de uitgebreide procedure. In alle andere gevallen kunnen overheden vrijwillig advies vragen.

Bron: Nieuwsbericht Commissie voor de milieueffectrapportage