Legalisatieprogramma PAS-meldingen

17 november 2021

Het legalisatieprogramma voor PAS-meldingen is op 10 november 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. In januari 2022 zal het definitief worden vastgesteld. Vervolgens dienen de maatregelen om de PAS-meldingen te legaliseren binnen 3 jaar te zijn uitgevoerd.

Er moet wel stikstofruimte zijn om de PAS-meldingen te kunnen legaliseren. Het Rijk neemt hiervoor bronmaatregelen zoals beëindigings- en opkoopregelingen voor veehouders die stoppen.

Het legalisatieprogramma bestaat uit de volgende stappen:

1. Aanleveren gegevens. De uiterste datum voor initiatiefnemers om zich te melden bij het RVO is 1 december 2022. Melders die zich na deze datum melden zullen niet meer in aanmerking komen voor legalisatie op basis van dit programma.

2. Verificatie. Er wordt per provincie geverifieerd of legalisatie nog nodig is en of de melding voldoet aan de daartoe gestelde criteria.

Voornaamste criterium: het project is in de periode van 1 juli 2015 tot 29 mei 2019:

  • volledig gerealiseerd, waaronder wordt verstaan dat installaties, gebouwen en infrastructuur waren opgericht;
  • nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer heeft in die periode al wel een begin gemaakt met de realisatie, zoals aanleg of oprichting van installaties, gebouwen en infrastructuur; of
  • nog niet begonnen, maar in die periode zijn al wel onomkeerbare en significante investeringsverplichtingen voor het project aangegaan.

Ook moet de activiteit waarop het project betrekking heeft, nog worden verricht.

De PAS-meldingen die niet aan de gestelde verificatiecriteria voldoen worden niet gelegaliseerd. Een PAS-melder heeft de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan.

Als een melding voldoet wordt gekeken of de toenmalig ingevoerde gegevens nog juist zijn. Er wordt geverifieerd of de gerealiseerde activiteit in de kern overeenkomt met de oorspronkelijk gemelde activiteit. Eventuele kleine afwijkingen worden geaccepteerd.

3. Toestemmingsverlening. Als een PAS-melder stikstofruimte nodig heeft wordt deze door het bevoegd gezag geïnformeerd dat de gemelde activiteit vergund wordt zodra er stikstofruimte beschikbaar is. Zodra er stikstofruimte beschikbaar is kan een vergunningaanvraag worden ingediend en wordt deze verleend.

4. Prioritering. De stikstofdepositieruimte die nodig is om de PAS-meldingen te legaliseren, komt niet in een keer beschikbaar. De vergunningen zullen gelegaliseerd worden op volgorde van binnenkomst bij het bevoegd gezag.

5. ADC-toets. Het kan zo zijn dat in een aantal gebieden er te weinig depositieruimte beschikbaar komt voor legalisatie van PAS meldingen. Er wordt dan bekeken of gebruik gemaakt kan worden van de ADC-toets. Dat wil zeggen dat toestemming kan worden verleend voor gemelde projecten die wel leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden, maar die een dwingende reden van groot openbaar belang (D) dienen waarvoor geen voor de natuur minder schadelijk alternatief (A) beschikbaar is, en wanneer de schade wordt gecompenseerd (C).

Handhavingsverzoeken

Rijk en provincies hebben aangegeven dat handhavingsverzoeken gedurende het traject van legalisatie worden afgewezen omdat er zicht is op legalisatie.

Tegemoetkoming kosten

De minister stelt € 1.600,- beschikbaar voor de kosten die PAS-melders hebben gemaakt voor het aanleveren van de benodigde gegevens. Deze regeling wordt opengesteld op 15 november 2021 en loopt tot en met 30 november 2022.