Maatlat Duurzame Veehouderij herzien, met nieuwe module voor brandveiligheid

10 februari 2014

Stichting Milieukeur (SMK) heeft het nieuwe certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij gepubliceerd. Dat geldt van 1 januari 2014 tot 31 december 2014. Belangrijk voor veehouders die investeren in duurzame stallen en gebruik willen maken van fiscale tegemoetkoming.

Ambitieniveau aangescherpt

Het ambitieniveau voor melkvee, kraamzeugen, gespeende biggen en vleeskuikens is op een aantal maatlatten verhoogd. Daarbij is ook de invulling van de vereiste ‘Vrije Ruimte’ punten voor melkvee, vleeskuikens, leghennen en varkens (met uitzondering van beren) aangepast. Een deel van de Vrije Ruimte kan bij deze diercategorieën alleen ingevuld worden met extra punten uit de thema’s Dierenwelzijn, Diergezondheid, Energie, Brandveiligheid en Bedrijf & Omgeving.
Voor de zeugenhouderij is er vanuit de overheid een beperkende randvoorwaarde ten aanzien van de te kiezen stalmaatregelen toegevoegd. In MDV stallen voor guste en dragende zeugen is groepshuisvesting voorzien van voerligboxen met uitloop niet meer toegestaan voor de MDV.

‘Brandveiligheid’ is als nieuw thema aan de MDV toegevoegd. Het ambitieniveau (minimaal te behalen punten) voor Brandveiligheid is vastgesteld op 11 punten. Dit ambitieniveau geldt voor alle diercategorieën.

Duurzame veehouderij

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

  • Ammoniakemissie 
  • Bedrijf & omgeving
  • Diergezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Energie
  • Fijn stof

Fiscale regeling

Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten.

In de Milieulijst 2014 van de MIA- en Vamil-regeling zijn de codes voor ‘Duurzame melkgeiten- en vleesveestallen’ met een voorbehoud opgenomen, omdat de staatssteunprocedure daarvoor nog niet is afgerond. 

Meer informatie op de site Maatlat Duurzame Veehouderij.