Naar natuurinclusieve landbouw. Reageer op de Natuurvisie

28 april 2014

In de natuurvisie leest u over het natuurbeleid voor de lange termijn. Doel is een sterke natuur midden in de maatschappij. Uw ideeën om dit doel te bereiken zijn welkom. U kunt tot 12 mei 2014 reageren.

Het ministerie van Economische Zaken nodigt u uit om om de ‘Rijksnatuurvisie Natuurlijk Verder’ te lezen. Op de website van de natuurvisie vindt u meer informatie.

Het ministerie is benieuwd naar uw reactie.

  • Wat vindt u van de natuurvisie?
  • Bent u het eens met deze nieuwe kijk op natuur?
  • Hoe kunnen we in onze samenleving en in onze economie verstandiger en slimmer met natuur omgaan?
  • Hoe ziet u uw eigen rol daarin?
  • Wat zou uw ‘boodschap’ zijn aan anderen (overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties)? Wat zouden zij volgens u meer of anders moeten doen?

U kunt uw reactie tot 12 mei 2014 mailen naar natuurvisie@minez.nl.

Natuurvisie

Kern van de natuurvisie is een omslag in denken: van natuur beschermen tégen de samenleving naar natuur versterken mét de samenleving. Centrale stelling in de natuurvisie is: natuur en economie profiteren van elkaar. Bestaande uitvoeringskaders zijn ontoereikend om de doelen te bereiken die we internationaal zijn overeengekomen. Maatschappelijke belangen gaan verder dan behoud van biodiversiteit. Inzet is een kanteling in denken van beschermen van de laatste soort naar een gebiedsbenadering voor robuuste natuur. Het gaat niet om de laatste vleermuis, maar over gezonde natuur voor mensen, planten en dieren.

Naar natuurinclusieve landbouw

Natuurcombinaties kunnen veel maatschappelijke winst opleveren. Dit geldt bij uitstek voor een van de belangrijkste opgaven op wereldschaal: de verduurzaming van landbouw en voedselproductie. Wereldwijd staan we voor de taak, de productiviteit zó te verhogen en het grondstoffengebruik zodanig terug te brengen dat tegelijk wordt voldaan aan de hogere vraag naar voedsel, dat de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en de voorraad natuurlijke grondstoffen intact blijft. Meer landbouw én meer natuur kortom.

Dat zal alleen kunnen als we naar een natuurinclusieve landbouw toewerken, dus een manier van voedselproductie die op economische wijze en tot wederzijds voordeel is verweven met natuur. Voor de Nederlandse landbouw biedt deze weg op termijn grote kansen. Het kabinet stimuleert daarom de ontwikkeling van deze natuurinclusieve landbouw en van efficiënter grondstoffenketens, daarbij voortbouwend op het werk van koplopers op deze terreinen.

Lees de ‘Rijksnatuurvisie Natuurlijk Verder’ en hier hoe u hierop kunt reageren.