Natuurbeschermingswet belangrijk

5 december 2011

Het belang van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet neemt toe. Handhavers vanuit de Provincie die constateren dat u als veehouder nog geen Nbwet-vergunning hebt, melden dit waarna u gekort kunt worden op Europese toeslagrechten, voorzover u deze ontvangt.

Denk niet dat u niet met Natura te maken hebt. De invloedssfeer reikt ver. Sinds de uitspraak van de Raad van State van begin september heeft iedereen die een verandering doorvoert een Nbwet-vergunning nodig. Ook bij een afname van emissie of depositie.

Vooralsnog wordt bestaand recht t.a.v. de te beschermen habitat gerespecteerd op basis van de vergunde situatie in december 2004 (milieuvergunning). Bestaand recht t.a.v. de vogelrichtlijngebieden wordt bepaald op basis van de vergunde situatie op het moment van de aanwijzing van deze gebieden. Daarmee valt u soms terug op referentiejaren als 1994 of 2000.

Ziet u kans op basis van uw bestaand recht een Nbwet-vergunning te krijgen, doe het dan want wat de komende gebiedsgerichte beoordeling met de introductie van de PAS in gaat houden is maar zeer de vraag. De Programmatische Aanpak Stikstof hanteert ondermeer reductiedoelstellingen t.a.v. ammoniak voor die gebieden waarvoor dat van belang is.