Nederlandse vleeskuikenhouderij steeds duurzamer

11 juni 2014

Het fossiel energiegebruik in de vleeskuikenhouderij is sterk gedaald.

Blonk Consultants heeft onderzoek gedaan naar fossiel energiegebruik en broeikasgasemissie in de vleeskuikenketen van 1990-2012. In een memo beschrijft men de resultaten van de analyse voor het energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen.

De reductie van het finaal energiegebruik tussen 1990 en 2012 bij de primaire vleeskuikenbedrijven bedraagt 31%. De gemiddelde jaarlijkse efficiencyverbetering van het primaire energiegebruik per eenheid vlees van primaire bedrijven tussen 1990 en 2012 bedraagt 1,6%. In 2012 is de hoeveelheid hernieuwbare energie die op het eigen vleeskuikenbedrijf wordt geproduceerd gelijk aan 16% van het finaal eindverbruik.

Uit de analyse blijkt dat zowel de Franse als de Duitse vleeskuikenproductie een duidelijk hoger fossiel energiegebruik heeft per kg vlees dan de Nederlandse.

De voornaamste ontwikkelingen die van invloed zijn op de daling van zowel de uitstoot van broeikasgassen als het fossiel energiegebruik per eenheid vlees zijn:

  • Energiebesparing in stallen: daling van het gasverbruik (van 1 m3 in 1990 naar 0,6 m3 aardgas/dierplaats in 2010), ook het elektriciteitsverbruik per dierplaats is gedaald (van 1,43 in 1990 naar 1,3 kWh per dierplaats per jaar in 2010).
  • De toename van het gewicht per kip en de toename van de hoeveelheid vlees per eenheid geslacht gewicht heeft een verlagend effect op de milieu-impact per eenheid vlees. Per dierplaats is de groei sterk toegenomen (30% in de periode 1990-2010).
  • Daling van het voerverbruik per kg geproduceerd vleeskuiken (van 1,97 kg voer per kg vleeskuiken naar 1,79). Dit is een daling van ca. 10%.