Nieuwe BBT-conclusies Intensieve Veehouderij

6 november 2017

De Europese Commissie heeft nieuwe BBT-conclusies van de intensieve pluimvee- en varkenshouderij gepubliceerd op 21 februari 2017 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze BBT-conclusies hebben betrekking op activiteiten die vallen onder de IPPC-categorie 6.6 van bijlage I bij de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU:

 • 6a: veehouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee
 • 6b: veehouderijen met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg
 • 6c: veehouderijen met meer dan 750 plaatsen voor zeugen

Deze BBT-conclusies gaan vooral over de volgende processen en activiteiten:

 • beheer van voeding voor pluimvee en varkens
 • bereiding van voeder (malen, mengen en opslag)
 • pluimvee- en varkenshouderij (huisvesting)
 • verzameling en opslag van mest
 • verwerking van mest
 • uitrijden van mest
 • opslag van dode dieren

Doel van dit document is het ondersteunen van het bevoegd gezag bij het toepassen van de BBT-conclusies bij vergunningverlening voor intensieve veehouderijen die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE).
Dit document heeft een informerende status en is bedoeld als hulpmiddel voor het bevoegd gezag om:

 • te toetsen of bestaande voorschriften van vergunningen die zijn verleend voor IPPC-installaties voldoen aan deze nieuwe BBT-conclusies, en
 • deze BBT conclusies toe te passen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een IPPC-installatie waarop de BBT-conclusies zien.

De publicatie van de BBT-conclusies brengt met zich mee dat het bevoegd gezag binnen een termijn van vier jaar na de publicatie hiervan moet toetsen of de vergunningvoorschriften voldoen aan deze nieuwe BBT-conclusies. Is dit niet het geval dan moeten de vergunningvoorschriften worden geactualiseerd (artikel 5.10 lid 1 Besluit omgevingsrecht). De vergunninghouder moet voldoen aan de geactualiseerde voorschriften. Is er sprake van het verlenen van een nieuwe omgevingsvergunning dan gelden de BBT-conclusies direct.

Meer informatie vindt u op de site van Infomil.