Nieuwe Rav-lijst emissiefactoren

29 oktober 2012

Op 24 oktober jl. is een nieuwe lijst van emissiefactoren in de Staatscourant gepubliceerd. Bij deze wijziging worden in totaal vijf nieuwe systemen in de bijlage opgenomen: vier huisvestingssystemen voor toepassing in de melkveehouderij (een ligboxenstal met V-vormige vloer van gietasfalt in combinatie met een gierafvoerbuis, een ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde voerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis, een ligboxenstal voorzien van een roostervloer met hellende groeven voorzien van afdichtflappen in de roosterspleten en een mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem) en warmtewisselaar voor de reductie van de emissie van fijn stof voor toepassing in de pluimveehouderij. Daarnaast zijn alle acht gecombineerde luchtwassers voor de hoofdcategorie varkens nu ook beschikbaar voor de diercategorie vleeskalveren.

Voor pluimvee zijn een aantal stalbeschrijvingen aangepast en maakt de leaflet van de warmtewisselaar vanaf nu onderscheid in ‘gewone’ en ‘geavanceerde’ wisselaars. De laatste zorgen voor een extra reductie van fijnstof.

Ammoniakemissie

De volgende veranderingen zijn o.a. doorgevoerd:

  • Leaflet voor gebruik van chemisch luchtwassysteem BWL 2001.35.V3 en biologisch luchtwassysteem BWL 2010.27.V1 aangepast
  • Stalbeschrijving voor het gebruik van (Wesselman en Holland Heater) warmteheaters en ventilatoren is aangepast
  • Leaflet voor legkippen in grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun (Rav E.2.9.1) en in grondhuisvesting met enkele buis onder de beun aan weerszijden van het legnest (Rav E.2.9.2) is aangepast
  • Leaflet voor het gebruik van de warmtewisselaar is aangepast. Er zijn 2 typen warmtewisselaars, een “gewone” warmtewisselaar (BWL 2012.03) en een geavanceerde, extra grote warmtewisselaar (BWL 2011.02). De laatste zorgt voor een extra reductie van fijn stof
  • Leaflet voor vleeskuikenouderdieren in grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun (Rav E.4.4.3) en in grondhuisvesting met mestbeluchting door middel van verticale ventilatiekokers (mixlucht) (Rav E.4.4.4) is aangepast
  • Voor vleeskuikens in emissiearme stallen gelden de emissiefactoren nu ook als een vrije, niet overdekte uitloop wordt toegepast en bij toepassing van een overdekte uitloop, voor zover deze niet als permanente huisvesting wordt gebruikt. Naar het oordeel van de deskundigen zal evenals bij legkippen het geval is ook bij vleeskuikens de ammoniakemissie bij toepassing van een uitloop niet significant toenemen

Fijnstofemissie

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

  • De percentages voor de reductie van fijn stof voor het gebruik van het ionisatiefilter (57% emissiereductie fijn stof, BWL 2011.01) en de warmtewisselaar (31% emissiereductie fijn stof, BWL 2011.02) zijn op basis van recente meetresultaten nauwkeuriger vastgesteld. Het gebruik van dit type wisselaar heeft geen (extra reducerend) effect op de ammoniakemissie en kan gebruikt worden bij kippen, eenden en kalkoenen
  • Daarnaast is een nieuwe techniek toegevoegd (BWL 2012.03); een warmtewisselaar die de emissie van fijn stof met 13% reduceert en toegepast kan worden in combinatie met alle huisvestingssystemen van de hoofdcategorie ‘kippen’. Als onderdeel van het huisvestingssystemen reduceert deze techniek ook ammoniak
  • De toepassing van het oliefilmsysteem en de ionisatie is verruimd voor meerdere diercategoriën en is nu ook toepasbaar in emissiearme stallen met opfok van (groot-)ouderdieren van vleesrassen en emissiearme vleeskuikenstallen; het ‘oliefilmsysteem met drukleidingen’ reduceert 54% fijn stof (BWL 2009.17) en het ‘ionisatiesysteem met negatieve coronadraden reduceert 49% fijn stof’ (BWL 2009.18)

De gepubliceerde lijst van emissiefactoren vindt u hier en de actuele stalbeschrijvingen op de site van Infomil.