Nieuwe Wet natuurbescherming

16 november 2016

Op 1 januari 2017 gaat de nieuwe Natuurwet in. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Bij lopende Nb-wet aanvragen toetst de provincie straks niet alleen op ammoniak en stikstofdepositie maar ook op eventuele overtredingen van de verbodsbepalingen voor de beschermde soorten.

Bescherming natuurgebieden met Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet regelt de natuurbescherming van gebieden. Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor beschermde natuur heeft u een Natuurbeschermingswetvergunning nodig.

Soortenbescherming met Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet beschermt in het wild voorkomende diersoorten en plantensoorten. Hoe u rekening houdt met beschermde soorten, wat wel en niet mag staat in de wet. Bijvoorbeeld op welke dieren u mag jagen.

De Flora- en faunawet beschermt de biodiversiteit tegen invasieve exoten, die schade kunnen veroorzaken aan inheemse soorten. Zo mag u niet handelen in bepaalde exotische dieren en planten of deze in bezit hebben. En is het verboden om huisdieren of dierentuindieren in het wild uit te zetten.

Bescherming bossen met Boswet

De Boswet beschermt de Nederlandse bossen. Wilt u bomen kappen of laten kappen en vallen deze bomen onder de Boswet? Dan moet u dit vooraf melden en na de kap binnen 3 jaar de bomen herplanten.

Lopende Nb-wet vergunningaanvragen worden vanaf 1 januari ook beoordeeld op aspecten van soortenbescherming

Besluiten die na 1 januari worden genomen moeten aan de eisen van de Wet natuurbescherming voldoen. Er geldt geen overgangsrecht. Als er in de aanvraag sprake is van fysieke veranderingen, zoals verbouwing van een gebouw, nieuwbouw, isolatie van een gebouw etc. moet de provincie ook toetsen of er sprake is van overtredingen van de verbodsbepalingen voor de beschermde soorten.