Ondergrens uit bezettingsgraad voor vleeskuikens

3 januari 2018

In diverse stalbeschrijvingen voor vleeskuikens is de ondergrens voor de bezettingsgraad geschrapt.

Op 12 december jl. is de herziene Rav-lijst gepubliceerd waarin de stalbeschrijvingen zijn bijgesteld.

De ondergrenzen van de bezettingsgraad uit de systeembeschrijvingen voor vleeskuikens (E 5) zijn geschrapt. De pluimveesector investeert in diverse soorten nieuwe concepten die dieren meer ruimte geven in de stal. De voormalige systeembeschrijvingen vormden een obstakel voor sommige van deze meer diervriendelijke concepten.

Er is geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van ammoniakemissie bij een lage bezettingsgraad. Er wordt echter aangenomen dat de ammoniakemissie per dierplaats licht kan toenemen. Omdat echter door meer ruimte per dier het aantal gehouden dieren per stal omlaag gaat, zal de totale ammoniakemissie uit een stal waar wordt omgeschakeld netto niet toenemen, zo blijkt uit een studie van WUR naar het effect van reducerende technieken op emissies bij biologisch gehouden pluimvee.

Besloten is deze concepten de ruimte te bieden om te groeien en niet te wachten op nader onderzoek. Dit om tegemoet te komen aan de vraag van de sector en vanuit de maatschappij om meer diervriendelijke concepten.