‘PAS-melders’ en drempelwaarde

18 december 2019

Het kabinet gaat de zogenoemde ‘PAS-melders’ legaliseren. Dit betreft gerealiseerde activiteiten, waarvan de uitstoot onder de toenmalige grenswaarde van maximaal 1 mol/hectare per jaar bleef. Na de RvS-uitspraak van 29 mei 2019 was die werkwijze niet langer toegestaan.
Ook komen er regionale drempelwaardes. De invoering van een drempelwaarde betekent dat een (nieuw) project met geringe stikstofdepositie geen natuurvergunning nodig heeft, mits de stikstofneerslag onder die drempelwaarde blijft. Elke regio is anders en kent een andere opgave. Dit blijkt uit de brief van de minister over de voortgang van de aanpak van de stikstofproblematiek.

PAS-melders

In het kader van het PAS kwamen een aantal activiteiten in aanmerking voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht en kon worden volstaan met een melding. Dit gold voor activiteiten waarvan de uitstoot de toenmalige grenswaarde van maximaal 1 mol/hectare per jaar niet overschreed. Met de uitspraak van de Afdeling op 29 mei jl. was deze werkwijze niet langer toegestaan. Het kabinet heeft al eerder aangegeven dat de reeds gerealiseerde meldingen duidelijkheid verdienen.

Het gaat om projecten waarvoor op 29 mei jl. de volgende situatie gold:

  • het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur e.d. waren opgericht; of
  • het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie; of
  • het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Om deze duidelijkheid te bieden, zullen al deze meldingen door de overheid gelegaliseerd worden. In de gebiedsaanpakken wordt komend jaar een passende beoordeling voor de te legaliseren meldingen meegenomen. Indien nodig treffen Rijk en provincies volgend jaar maatregelen op gebiedsniveau. Tot die tijd zal het Rijk in haar rol als bevoegd gezag niet actief handhaven op deze meldingen. Het kabinet vraagt de provincies dit ook niet te doen.
Melders hebben nu duidelijkheid dat hun gerealiseerde project niet alsnog ter discussie komt.

Gesneuvelde vergunningen

Het grootste pijnpunt, de bij de rechter gesneuvelde Wnb-vergunningen die eerder door de provincies zijn afgegeven maar nadien nietig zijn verklaard of moeten worden geweigerd omdat de PAS-systematiek bij nader inzien niet als rechtmatig wordt beschouwd, wordt in de brief compleet genegeerd. Hier dient zich dus nog (steeds) geen oplossing voor aan. Deze bedrijven, die nu terugvallen op het stikstofkader waarmee men terug moet naar de ammoniak van de aanwijsdata uit 2004 of soms 1994, wat in de meeste gevallen ontoereikend is, vallen tussen wal en schip.

Drempelwaarde

Het kabinet kiest voor de introductie van een regionale drempelwaarde. Hiervoor is het eerst nodig ‘stikstofruimte’ te creëren. Het is aan de provincies op zoek te gaan hoe die ruimte gerealiseerd kan worden. Of en wanneer met een regionale drempelwaarde gewerkt kan worden, is sterk afhankelijk van de regio en op welke termijn bronmaatregelen geregeld zijn.