PAS-meldingen worden gelegaliseerd, nu de vergunningen nog!

14 november 2019

Het kabinet introduceerde op 13 november jl. een aantal maatregelen om de landelijke impasse in de stikstofproblematiek te doorbreken. De veehouderij levert – en wordt het legaliseren van PAS-meldingen in het vooruitzicht gesteld.

Voermaatregelen

Wat de landbouw aangaat zet het Ministerie in op het verlagen van het eiwitgehalte in veevoer en warme sanering van de varkenshouderij. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt geregistreerd in een stikstofregistratiesysteem (depositiebank). Voor de besteding worden regionale afspraken gemaakt (gebiedsgerichte beoordeling). In dit register wordt bijgehouden hoeveel stikstofruimte er is, hoeveel er wordt uitgegeven en hoeveel nog beschikbaar is voor andere activiteiten in de regio.

  • De ruimte die vrijkomt door bronmaatregelen zoals het aanpassen van het veevoer en het saneren van de varkenshouderij zou echter als eerste aangewend moet worden voor het repareren van gesneuvelde PAS-meldingen en vernietigde Wnb-vergunningen! Het kabinet gebruikt de ruimte echter vooral voor de bouw en infrastructurele projecten.

PAS-meldingen

Het kabinet geeft aan met prioriteit te werken aan een collectieve regeling door het legaliseren van activiteiten waarvoor destijds in het kader van het PAS een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht gold, omdat de uitstoot de toenmalige grenswaarde van maximaal 1 mol/hectare per jaar niet overschreed.

Het gaat dan om projecten waarvoor op 29 mei jl. (de datum van de PAS-uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) de volgende situatie gold:

  1. het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur e.d. waren opgericht; of
  2. het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie; of
  3. het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Totdat een voorziening is getroffen zal geen actieve handhaving plaatsvinden, aldus de minister. De initiatiefnemers die een melding hebben gedaan of een meldingsvrije activiteit ontplooiden hebben immers te goeder trouw gehandeld.

  • Dat geldt echter ook voor gesneuvelde Wnb-vergunningen! Deze dienen ook te worden gelegaliseerd, zeker die van de zogenaamde ‘interimmers’ die hun bedrijf milieuvergund en wel na aanwijsdata van de gebieden hebben opgericht of veranderd, en daar onder het PAS een instemmingsbesluit op hebben gekregen dat nadien is vernietigd. Zij zullen gelet op de restricties bij het extern salderen en de beperkte besteding van te verplaatsen ammoniak tussen wal en schip vallen!