PAS ter inzage op 10 januari 2015

21 november 2014

Op 18 november jl. hebben Rijk en provincies overeenstemming bereikt dat het PAS programma op 10 januari 2015 ter inzage wordt gelegd. De periode tot 10 januari 2015 wordt gebruikt om de laatste resterende knelpunten op te lossen en de daarvoor noodzakelijke acties uit te voeren, zo blijkt uit een persbericht van het IPO.

De Eerste Kamer heeft op 7 oktober 2014 bij meerderheid ingestemd met de wijziging van de Natuurbeschermingswet voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Er wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma waarin maatregelen zijn opgenomen voor de stikstofgevoelige natuurgebieden (Natura 2000) en ontwikkelruimte wordt toebedeeld. Na inspraak is vaststelling van het programma medio 2015 voorzien, waarna vergunningverlening op basis van dit programma mogelijk is.

Het ontwerpbesluit grenswaarden (1 mol) en het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting (aanscherping maximale emissiewaarden) en de actualisatie van emissiewaarden (Rav) zullen gelijktijdig met de PAS in werking treden. Staatssecretaris Dijksma verwacht dat beide besluiten niet eerder dan medio 2015 kunnen worden vastgesteld, zo blijkt uit haar brief van 27 okt. jl.

De PAS heeft betrekking op 133 van de 160 Natura 2000-gebieden in Nederland. Deze Natura 2000-gebieden zijn stikstof gevoelig en de beschermde habitattypen hebben last van de neerslag van stikstof. De PAS is erop gericht deze achteruitgang in de biodiversiteit een halt toe te roepen en om te zetten in herstel. Tevens heeft de PAS tot doel ontwikkelruimte te realiseren voor nieuwe economische activiteiten met stikstofuitstoot in de buurt van de Natura 2000-gebieden. De daartoe vereiste vergunningen werden veelal niet meer verstrekt omdat deze door de rechter worden vernietigd omdat ze in strijd waren met de Europese/internationale verplichtingen op het gebied van biodiversiteit, bijvoorbeeld de Europese habitatrichtlijn.