PAS: wat te doen als de ruimte op is?

20 augustus 2015

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) trad op 1 juli in werking. Binnen 1½ maand zijn al 9 gebieden waar relatief weinig ontwikkelingsruimte beschikbaar was ‘op slot’ gezet. Veehouders die invloed hebben op deze gebieden kunnen niet meer toe met een melding. In deze gebieden kan nog wel een vergunning worden aangevraagd. Dit blijft mogelijk zolang er ontwikkelingsruimte beschikbaar is.

Grenswaarde

De algemene regel is: als uit de Aerius-berekening blijkt dat de beoogde situatie leidt tot een bijdrage van meer dan 1 mol N op een kwetsbaar gebied, wordt het een vergunningaanvraag. Is de bijdrage niet hoger dan 1 mol, dan wordt het een melding. Behalve als een gebied binnen de invloedssfeer ‘op  slot’ zit en de bijdrage op dit gebied hoger is dan 0,05 mol, dan wordt het ook een vergunning.

Aan een vergunning hangen leges en een vergunning staat open voor bezwaar en beroep, dit in tegenstelling tot een melding.

Binnen het PAS is voor meldingen en vergunningen een apart depositieplafond vastgesteld. De depositieruimte tot de grenswaarde van 1 mol (of 0,05 mol als een gebied ‘op slot’ zit) wordt meldingsruimte genoemd. De ruimte die voor vergunningen is gereserveerd heet ontwikkelingsruimte. Hoeveel ruimte voor elk is gereserveerd is (ons) niet bekend en verschilt per gebied.

Wat als de meldingsruimte in een gebied op is?

Sinds de inwerkingtreding van het PAS zijn er veel meldingen ingediend. Hierdoor is in bepaalde Natura 2000-gebieden de depositieruimte voor de grenswaarde voor 95 procent benut. Als dit het geval is, wordt de grenswaarde verlaagd van 1,00 mol/ha/j naar 0,05 mol/ha/j. Dit heeft als gevolg dat er voor die gebieden geen melding meer kan worden ingediend, maar dat er een vergunning aangevraagd moet worden. Afhankelijk van wat er wordt aangevraagd kan toedeling van ontwikkelingsruimte aan de orde zijn.

Een overzicht van de Natura 2000-gebieden waar de depositieruimte voor de grenswaarde op is vindt u in het artikel ‘Mededeling over de ruimte voor meldingen’ van de website ‘Pas in uitvoering’.

Bij Natura 2000-gebieden waar de depositieruimte voor de grenswaarde voor 95 procent benut is, wordt de grenswaarde automatisch verlaagd. De grenswaarde wordt van 1,00 mol/ha/j verlaagd naar 0,05 mol/ha/j. Dit is vastgelegd in het Besluit Grenswaarden. Dit besluit is tegelijk met het PAS op 1 juli 2015 in werking getreden en heeft in januari 2015 ter inzage gelegen. Het is dus geen nieuwe regel.