Pilots emissiearme maatregelen Proeftuin Foodvalley

17 maart 2020

Sinds 6 januari jl. is het mogelijk voor veehouders, innovators en geïnteresseerden zich aan te melden voor de Proeftuin van de Regio Deal Foodvalley.

Pilot

Voor het uitvoeren van pilots in de Proeftuin is men voor het thema “emissiereducerende maatregelen” op zoek naar:

  • Innovators met ideeën of innovaties die naar verwachting kunnen leiden tot reductie van (één van de) emissies
  • Veehouders die met hun bedrijf mee willen doen in de Proeftuin

Meedoen betekent dat nieuwe emissiereducerende maatregelen kunnen worden geïntroduceerd en geëvalueerd op het bedrijf. Details over de uitvoering van de pilots en wat u hiervoor terugkrijgt vindt u in de beschrijving van de Proeftuin op www.boeraanhetroer.nl.

Emissiearm

Onder emissiereducerende maatregelen wordt verstaan:

Technieken:

  1. bij de bron: bijv. mestscheiding of roostertype. Er kan ook sprake zijn van verbeterde of nieuwe staltypen
  2. interne luchtbehandeling: bijv. ionisatie of filtering met recirculatie
  3. end of pipe: bijv. nieuwere types droogfiltering of warmtewisselaars, zonder de nadelen van een aantal huidige oplossingen zoals de luchtwassers

Managementmaatregelen:

  1. andere voersamenstelling of ander strooisel

Technieken en maatregelen die het probleem bij de bron aanpakken (verbetering van het binnenklimaat) hebben de voorkeur, zowel voor bestaande stallen als bij nieuwbouw.
De daadwerkelijke invoering van de technieken en maatregelen die in de pilots getest worden is geborgd doordat ze ‘haalbaar en betaalbaar’ moeten zijn voor de veehouder. Innovaties mogen geen onbedoelde negatieve effecten (trade offs) hebben op productieresultaten, diergezondheid, dierwelzijn of andere emissies of milieuaspecten.

Veehouderij

De focus ligt in de Proeftuin op de diersectoren pluimvee, vleeskalveren en geiten. Daarnaast zullen ook testen met melkvee en varkens worden uitgevoerd. Afhankelijk van het thema kunnen diersectoren meer of minder accent hebben. Relevante emissies voor de proeftuin zijn: geur, ammoniak en fijnstof (en in sommige gevallen methaan).

Innovatief idee?

Heeft u een innovatief idee om emissies uit de veehouderij te reduceren, een alternatief veevoerconcept, een bodemmaatregel of een sensor om bijvoorbeeld dierwelzijn te monitoren en wilt u die in de praktijk uittesten? Meld uw innovatie dan aan!

Veehouder?

Bent u veehouder in de Gelderse Vallei en wilt u uw bedrijf beschikbaar stellen om innovaties in de praktijk te testen? Meld u dan aan voor de proeftuin van Regio Deal Foodvalley!

Meedoen betekent dat een van de innovaties op uw bedrijf wordt geïntroduceerd en geëvalueerd. Met behulp van sensoren worden de effecten op productieresultaten, dierwelzijn, diergezondheid en emissies gemeten.