Plaats van de heaters in BWL2011.13 aangepast

12 september 2016

Tot voor kort mochten de heaters alleen onder de nok staan opgesteld, nu ook (weer) aan de zijkant. Dat is de impact van de wijziging in leaflet BWL2011.13 die op handen staat.

BWL2011.13, het emissiereducerend systeem met heaters en ventilatoren, is sinds 18 oktober 2011 in de Rav opgenomen. Het ammoniakemissiereducerend principe is gebaseerd op het snel drogen van het strooisel door gebruik van indirect gestookte heaters en het recirculeren van warme lucht in de stal door (ondersteunings)ventilatoren.
Het stalstalsysteem is erkend voor vleeskuikens, opfok van vleeskuikenouderdieren en vleeskalkoenen in stallen met volledig strooiselvloer.

Bij de introductie gaf de tekst van de leaflet aan dat de heaters onder de nok moeten worden opgehangen. De tekening gaf echter aan dat ze ook aan de zijwanden konden worden bevestigd in combinatie met circulatieventilatoren onder de nok, zoals dat ook was aangevraagd. Na introductie zijn tientallen (vleeskuiken)stallen uitgerust met heaters aan de zijkant en circulatieventilatoren in de nok, conform de tekening.

Dat gaf veel verwarring. Er zijn handhavers die puur afgaan op de tekst en niet kijken naar de bijbehorende tekening. Die accepteren het niet. ‘Tekst boven tekening’ is het devies. In de daaropvolgende versie van de leaflet, leaflet BWL2011.13.V1, is de toelichtende tekening gewijzigd en is vastgelegd dat de heaters alleen onder de nok mogen zitten.
De praktijk worstelt hier nog steeds mee. Er zijn veel stallen (onbewust) met heaters aan de zijkant uitgerust, die nu bij nader inzien daar niet hadden mogen zitten. Veel voer voor discussie met toezichthouders en handhavers voor de milieuvergunning.

Al in november 2012 is door Hoeve Advies namens Ermaf Instromet BV een voorstel ingediend om – zoals oorspronkelijk ook was aangedragen – alsnog de optie van heaters aan de zijkant op te nemen in de tekst van de leaflet. Of anders een verklaring te laten uitgaan waarmee reeds geïnstalleerde systemen worden gerespecteerd, en dit actief aan alle bevoegd gezag in Nederland kenbaar te maken. Dit verzoek is afgewezen.

Nadien hebben meerdere heater-fabrikanten en ook Hoeve Advies nogmaals geprobeerd de mismatch recht te zetten, want niemand begreep waarom de kachel alleen maar onder de nok zou mogen zitten. Warme lucht stijgt automatisch naar boven. En als die lucht boven in de stal op de voorgeschreven manier gecirculeerd wordt zal dat per definitie tot een droger strooisel c.q. lagere ammoniakemissie leiden, toch?

De aanhoudende verzoeken hebben uiteindelijk geleid tot grondige studie wat heeft geleid tot een aanpassing, die rond 1 oktober 2016 a.s. wordt doorgevoerd. In de versie die dan gepubliceerd wordt mogen heaters (weer) ofwel onder de nok ofwel aan de zijkant worden gesitueerd.