Proefstalregeling geur in werking voor 4 provincies

10 maart 2020

Vanaf 27 februari 2020 is de proefstalregeling geur in werking voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Deze regeling is een experiment dat vooruit loopt op de Omgevingswet. Op 1 januari 2021 vervalt deze regeling en treedt de Omgevingswet in werking.

Voor alle gemeenten in de deelnemende provincies is het nu mogelijk af te wijken van de emissiefactoren uit de Regeling geurhinder en veehouder (Rgv). Dit kan voor innovatieve stallen en staltechnieken die in de praktijk gemeten worden.

Besluit door gemeente

De gemeente neemt het besluit om wel of niet de innovatieve stal toe te staan. De gemeente bepaalt ook de emissiefactor. De deskundigen van de Technische adviespool Rav (Tap) kunnen advies uitbrengen over de hoogte van de emissiefactor.

Voorschriften in vergunning of OBM

In de vergunning of OBM kunnen eisen worden gesteld aan de werking en het gebruik van het innovatieve stalsysteem. Hierbij valt te denken aan voorschriften over de (registratie van) controles, de monitoring en het onderhoud. De aanvraag en/of het advies van de Tap moet hier input voor leveren. Andere voorschriften in de vergunning kunnen zijn een meetverplichting en maatregelen die nodig zijn bij tegenvallende meetresultaten.

Mogelijkheid om besluit aan te passen

Als na realisatie en metingen blijkt dat de geuremissie hoger is dan verwacht, kan het besluit aangepast worden. Dit kan bijvoorbeeld een aanvullende maatregel zijn of een gedeeltelijke intrekking. De ondernemer loopt hierbij het risico dat hij moet investeren om de hogere geurbelasting te compenseren. Het is daarom aan te raden dat vooraf afspraken gemaakt worden tussen de veehouder en de leverancier van de techniek, over wie verantwoordelijk is voor deze kosten. De gemeente kan het risico op aanpassingen verkleinen door een risicofactor bij de emissiefactor op te tellen.

Vooruitlopend op de Omgevingswet

Deze regeling is een experiment dat vooruit loopt op de Omgevingwet. Per 1 januari 2021 vervalt deze regeling en treedt de Omgevingswet in werking. Daarin is een gelijke proefstalregeling voor geur, ammoniak en fijnstof opgenomen.

Vragen aan de Tap

Voor technische vragen over technieken, emissiefactoren en meten van geur en voor adviesvragen aan de Tap kunnen gemeenten en bedrijven contact opnemen met RVO.