Publicatie Maatlat Duurzame Veehouderij 9.1

5 januari 2015

SMK publiceerde op 22 dec. jl. het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij 9.1 dat geldig is van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Belangrijkste wijzigingen van MDV8 naar MDV9:

 • een aantal beschrijvingen is aangepast en verduidelijkt
 • de RAV-systemen met de puntentelling (ammoniak/fijn stof/energie) worden als losse bijlage gepubliceerd. Deze bijlage kan bij tussentijdse publicatie van RAV-systemen worden geüpdatet
 • het ambitieniveau (minimaal te behalen punten) voor Brandveiligheid is verhoogd naar 16 punten voor melkvee, melkgeiten en vleesvee. Voor alle overige diercategorieën is het ambitieniveau verhoogd naar 15 punten
 • het ambitieniveau voor melkvee is op de Energiemaatlat met 2 punten verhoogd. Dit hangt samen met de wijzigingen van de puntwaardering voor een aantal criteria op de Energiemaatlat.

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

 • Ammoniakemissie
 • Bedrijf & omgeving
 • Brandveiligheid
 • Diergezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Energie
 • Fijn stof

Koppeling met fiscale regelingen

Het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is niet automatisch gekoppeld aan verschillende fiscale regelingen van de overheid (MIA- en/of Vamilregeling, Regeling groenprojecten). Om in aanmerking te kunnen komen voor een fiscale regeling moet er een verwijzing vanuit de vigerende regeling(en) zijn naar het MDV-certificaat voor de desbetreffende categorie. SMK adviseert ondernemers die kiezen voor MDV-certificatie om in aanmerking te komen voor overheidsregelingen, te controleren of en met welke randvoorwaarden dit in de desbetreffende regelingen is opgenomen.

De fiscale regelingen MIA en VAMIL

De Milieulijst 2015 is op 30 december 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. De lijst is ook online te vinden op www.rvo.nl/miavamil.

Fiscaal voordeel met Energie-investeringsaftrek

De EIA Energielijst 2015 is op 30 december 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. De lijst is ook online te vinden op www.rvo.nl/eia.

Meer informatie

Meer informatie over MDV, het certificatieproces, de thema’s en de tarieven vindt u op de site van SMK (Stichting Milieukeur) onder het tabblad ‘Voor veehouders’.