Regeling beoordeling luchtkwaliteit gewijzigd voor veehouderijen

6 november 2017

Voor het berekenen van de concentraties fijn stof voor veehouderijen is het vanaf 1 november 2017 mogelijk af te wijken van de jaarlijks vastgestelde emissiefactoren. Een veehouderij of leverancier van een nieuwe techniek kan hiervoor een verzoek indienen.

Voor het berekenen van de concentraties fijn stof voor veehouderijen was het tot nu toe verplicht om de vastgestelde emissiefactoren voor fijn stof te gebruiken. Deze emissiefactoren stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks vast.

Vanaf 1 november 2017 is het mogelijk af te wijken van de vastgestelde emissiefactoren voor fijn stof. Voor het berekenen van de concentraties fijn stof kan het bevoegd gezag ook andere emissiefactoren gebruiken. Hiervoor is goedkeuring nodig van de minister. Een veehouderij of leverancier van een nieuwe techniek kan hiervoor een verzoek indienen bij het secretariaat van de Rav (e-mail: rav@rvo.nl). Zodra het verzoek is goedgekeurd, kan de betreffende emissiefactor voor fijn stof worden gebruikt in de berekening.

Deze wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is mede op verzoek van diverse gemeenten, waaronder de samenwerkende Gelderse en Utrechtse gemeenten uit de Regio Food Valley. Het wijzigen van de Regeling maakt het mogelijk om innovatieve technieken voor de reductie van fijn stof in de praktijk toe te kunnen passen.

Meer leest u in de Handreiking fijn stof en veehouderijen: Bepalen van fijn stof blootstelling – emissiefactoren.

Zoekt u ondersteuning bij de aanvraag van uw techniek, dan kunt u bij ons terecht.