Samen met pluimveehouders naar schonere lucht

3 juli 2018

De Regio FoodValley hanteert een aangepast vergunningenbeleid om zoveel mogelijk kansen te benutten om de uitstoot van fijnstof terug te dringen. Tegelijkertijd wordt de ontwikkeling van emissiereducerende technieken gestimuleerd en versneld. Het beleid is vastgelegd in het ‘Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij’. Het richt zich op alle emissies en alle agrarische sectoren. De focus ligt op dit moment echter op de uitstoot van fijnstof door de pluimveehouderijen.

In de praktijk betekent de aanpak dat pluimveehouders die een vergunning aanvragen voor een nieuwe stal of uitbreiding van een stal, extra emissiereducerende technieken moeten toepassen. ‘Bij iedere vergunningaanvraag die langskomt, bekijken we natuurlijk eerst of deze aan de wettelijke eisen voldoet. Maar we kijken ook verder: zijn er daarnaast maatregelen die haalbaar en betaalbaar kunnen worden toegepast en die helpen om de fijnstofuitstoot terug te dringen? Als die er zijn, dan vragen we om die óók toe te passen. Niet alleen in nieuwe stallen of bij uitbreidingen, maar ook in bestaande stallen’, aldus Regina Jansen, beleidsmedewerker van de gemeente Ede. ‘Haalbaar en betaalbaar’ is het credo. Maatregelen die ook effect hebben in de stal zelf, en die dus het binnenklimaat voor mens en dier verbeteren, hebben de voorkeur.

Afgesproken is dat de pluimveehouders voor de extra reductie niet per se gebruik hoeven te maken van de systemen die op de landelijke lijst van erkende technieken staan. Zij mogen ook kiezen voor zeer innovatieve systemen. Via het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) worden nieuwe emissiereducerende technieken sneller en tegen lagere kosten getest en beschikbaar gemaakt. Voor een eerste test selecteerde een ‘expertpanel’ 10 technieken op basis van 3 criteria: het systeem moet betaalbaar zijn, toepasbaar in bestaande stallen en het binnenklimaat verbeteren. Van de 10 geselecteerde technieken – van luchtzuiverende ionisatietechnieken tot een droogfiltersysteem met recirculatie – zijn er inmiddels 9 geïnstalleerd bij pluimveehouders. Deze worden de komende maanden uitvoerig getest. De meetresultaten gaan vervolgens naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De aanpak heeft inmiddels resultaat opgeleverd. In 2017 zijn in Regio FoodValley 50 vergunningen verleend voor de bouw of de uitbreiding van stallen. Gemiddeld is er op deze bedrijven 30% extra fijnstofreductie bereikt, bovenop de wettelijke eisen. Bijkomend effect is dat ook de uitstoot van geur en ammoniak uit de pluimveestallen van betrokken bedrijven is gedaald, met respectievelijk 13% en 10%. Volgens Jansen is de reductie vooral bereikt door maatwerk en door in de vergunningen combinaties van technieken op te nemen.

Lees meer over de succesvolle aanpak van fijnstof in Regio Foodvalley in Infomil Perspectief van 8 juni 2018.