Stalregistratie in landbouwtelling en E-PRTR, doe het goed

10 maart 2015

In de Landbouwtelling van dit jaar wordt een extra vraag gesteld over de stalbezetting. Die gegevens zijn nodig voor het stikstofbeleid, de Programmatische Aanpak Stikstof. Vul de gegevens zorgvuldig in. Wie weet heeft het vroeg of laat consequenties voor uw bedrijfsvoering. Vooralsnog vormt de uitkomst een ijkpunt voor de feitelijke ammoniakemissie van de veehouderij in Nederland van dit moment.

Voor het eerst moeten veehouders in de gecombineerde opgave aangeven in welke stallen, welke dieren zitten. De opgave vindt plaats vanaf 1 april tot 15 mei a.s.
Rundvee-, varkens- en pluimveehouders moeten per stal het staltype (de Rav-code), het vergund aantal dieren en het jaar dat de stal in gebruik is genomen opgeven. Voor varkens, kippen, eenden en kalkoenen moet ook de additionele techniek (de Rav-code) voor emissiebeperkende maatregelen worden opgegeven.
Voor schapen, nertsen en konijnen wordt naar de gemiddelde stalbezetting gevraagd.

De gegevens worden gebruikt voor het in kaart brengen van de emissies uit de landbouw.
De Programmatische Aanpak Stikstof wordt geïntroduceerd op basis van de feitelijke dieraantallen tussen 1-1-2012 en 31-12-2014 en is gebaseerd op bepaalde aannames in dieraantallen en stalsystemen.
Met een registratie op bedrijfsniveau zoals die nu plaats vindt, is het model te verfijnen. De gegevens worden ongetwijfeld gebruikt in Aerius, het rekenmodel wat bijhoudt hoeveel stikstofemissie en -depositie een activiteit veroorzaakt en welke claim de activiteit legt op de beschikbare ontwikkelingsruimte.

Registreer zorgvuldig. Worden tot nu toe de dieraantallen uit historische meitellingen vaak aangewend als ‘bewijslast’ voor het aantal dieren wat op locatie is gehouden, voor de toekomst zou dit ook een combinatie kunnen zijn van het aantal dieren en de bijbehorende ammoniak, zoals u dat nu registreert. Vroeg of laat zou het dus van belang kunnen zijn dat u hier het juiste aantal dieren en de juiste diercodes in vult. Twijfelt u of weet u niet welke diercodes voor u van belang zijn, neem dan contact met ons op.

E-PRTR

Voor IPPC-bedrijven geldt al langer een verplichte emissierapportage, de E-PRTR. Deze moet elk jaar worden ingevuld. Op grond van de werkelijk gehouden dieraantallen wordt de hoogte van de emissie berekend. Alleen bij overschrijding van één of meer drempelwaarden worden de gegevens in het Europese register opgenomen. Het betreft de jaarlijkse emissie van ammoniak, fijnstof, methaan en lachgas.