Strooiselschuif ook erkend voor ammoniak

Strooiselschuif ook erkend voor ammoniak

21 december 2017

Sinds 15 maart jl. is de strooiselschuif een erkende techniek voor het reduceren van fijnstof. De maatregel is onder E 7.10 als reducerende maatregel opgenomen in de lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij. Onlangs is de strooiselschuif (BWL 2017.02) opgenomen in de herziene Rav-lijst (12 december jl.) en daarmee ook erkend als ammoniakreducerende maatregel.

Het gebruik van een strooiselschuif bij volièrehuisvesting reduceert de ammoniak met 20% en de fijnstof met 20%. De emissie van ammoniak en fijnstof (PM10) wordt gereduceerd door te zorgen voor een beperkte laagdikte van het strooisel (max. 3 cm), gelijkelijk verdeeld over het gehele met strooisel bedekte vloeroppervlak. Dit wordt bereikt door het frequent verwijderen van een gedeelte van de strooisellaag met behulp een strooiselschuif. De schuif dient minimaal 1 x per week het strooisel onder de stellingen te verwijderen zodat de laag niet meer dan 3 cm dik is.

De techniek is alleen erkend voor legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen in volièrehuisvesting (E 2.11), niet voor opfokhennen, en kan zowel in nieuwe als in bestaande stallen worden toegepast. De reductie van 20% geldt t.o.v. de emissiefactor van het stalsysteem waarmee het wordt gecombineerd.

De maatregel kan gebruikt worden bij het aanvragen van zowel milieuvergunningen (Besluit huisvesting) als natuurvergunningen (Wet Natuurbescherming).