Subsidie voor metingen ammoniakuitstoot gaat 16 september open

2 september 2013

Veehouderijen en agro-MKB-ondernemingen die als samenwerkingsverband metingen willen uitvoeren naar de hoogte van de ammoniakuitstoot van nieuwe stalmaatregelen en van nieuwe voer- en managementmaatregelen, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Subsidieaanvragen kunnen van 16 september tot en met 15 oktober 2013 worden ingediend.

Hoeveel subsidie

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 1 miljoen beschikbaar voor deze subsidie. Per aanvraag wordt maximaal 35% van de kosten die onder de subsidie vallen vergoed. Er is een maximum van € 100.000 per subsidieaanvraag.

Subsidie voor welke kosten

U krijgt subsidie voor de kosten die u verschuldigd bent aan de meetinstantie en de laboratoria die erbij betrokken zijn.

Kosten die niet onder de subsidie vallen

U kunt geen subsidie krijgen voor:

  • loonkosten van het personeel van de subsidieontvanger die direct bij de uitvoering van het project betrokken zijn
  • kosten aan derden voor studies, onderzoeksactiviteiten, proces- en ketenmanagement, de verwerving van kennis en intellectuele eigendomsrechten en ook van de bescherming van die rechten
  • de kosten van aangeschafte machines en apparatuur

Voorwaarden die gelden voor de metingen

Het onderzoeksproject moet gericht zijn op twee of vier locaties. De stallen moeten gelijk zijn voor wat betreft de milieuparameters en ze moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. de stallen beschikken niet over een door het Rijk vastgestelde emissiefactor of reductiepercentage voor ammoniak op basis van metingen;
  2. de uitstoot van geur, fijn stof (PM10), zeer fijn stof (PM2,5), lachgas, methaan en dierenwelzijn, diergezondheid en arbeidsomstandigheden mogen door de maatregelen niet verslechteren ten opzichte van de emissiefactor voor overige huisvesting. Deze emissiefactor vindt u in de bijlage bij de Regeling ammoniak en veehouderij
  3. de stalmaatregelen verminderen de uitstoot van ammoniak met minimaal 25% ten opzichte van de maximale emissiewaarde of ten opzichte van de emissiefactor voor overige huisvesting. De maximale emissiewaarde vindt u in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. De emissiefactor voor huisvesting vindt u in de bijlage bij de Regeling ammoniak en veehouderij.
  4. de voer- en managementmaatregelen verminderen de uitstoot van ammoniak met minimaal 10% ten opzichte van de emissiefactor voor overige huisvesting. Deze emissiefactor vindt u in de bijlage bij de Regeling ammoniak en veehouderij

De metingen op iedere bedrijfslocatie worden uitgevoerd volgens het protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013.

Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvragen ervan vindt u op de site van het DR-loket.