Tien innovaties onderzocht op fijnstofreductie

3 juli 2017

Van tien leveranciers worden vanaf september 2017 innovaties onderzocht op de reductie van fijnstofemissie uit de veehouderij. Een expertpanel koos de bedrijven uit 21 aanmeldingen.

Het expertpanel keek onder andere naar kosten per dierplaats per jaar (in relatie met te verwachten reductie), toepasbaarheid in bestaande stallen en (ook) verbetering van het binnenklimaat. Het expertpanel bestond uit een pluimveehouder, een milieuadviseur, een medewerker van Wageningen Livestock Research, een medewerker van een Omgevingsdienst en een klimaatspecialist van PTC+. De vergaderingen werden geleid door een onafhankelijk voorzitter. Het expertpanel bracht advies uit aan het projectteam van PEV (met daarin vertegenwoordigers van de Manifest-partners). Dit advies omvatte een selectie van de te testen innovaties in de praktijk. Het was de bedoeling om 8 innovaties te selecteren, maar het aanbod was zo groot dat het team 10 innovaties selecteerde. De geselecteerde bedrijven staan in onderstaande tabel. Doordat op dit moment nog niet door alle beoogde financierders definitieve toezeggingen zijn gedaan, zal er sprake zijn van fasering. In september 2017 wordt bekend gemaakt welke pilots vanaf wanneer opgestart gaan worden.

Overzicht van geselecteerde bedrijven/innovaties voor deelname aan pilots vanuit PEV, startend vanaf september 2017. Bedrijfsnamen op alfabetische volgorde. Start pilots is afhankelijk van resultaten lopende besprekingen over cofinanciering met diverse partijen.

1. Animal Live Plus Poultry *) Sproeien van micro-organismen
2. Aquamar *) UV-ionisatie techniek
3. FreshlightAgri Negatieve ionisatie, evt. in combinatie met verlichting
4. Granovi Warmtewisselaar met fijnstoffilter, in combinatie met recirculatie
5. Inno+ / Big Dutchman Droge stoffiltering, combinatie met recirculatie mogelijk
6. Jansen Poultry Equipment, Scan-Air, Gasolec Negatieve ionisatie
7. Optiklep / Serutech Negatieve ionisatie (generator/prikkeldraad)
8. Smits Agro / VFA Elektrostatische precipitatie, zelfreinigend, met interne recirculatie
9. Statiq Air Positieve ionisatie
10. Veko ventilatie Aangepaste droogfiltering, met interne recirculatie

*) voor deze twee technieken wordt een vooronderzoek uitgevoerd, om meer kennis op te doen over het werkingsprincipe.

Het onderzoek is vanuit het Manifest Gezonde Leefomgeving in de Gelderse Vallei geïnitieerd door het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC). Door metingen zal duidelijk worden welke initiatieven kansrijk zijn en snel in milieuvergunningen kunnen worden toegepast.

Bron: Praktijkcentrum Emissiearme Veehouderij