Veelgestelde vragen – het ABC van de PAS

6 maart 2015

Veehouders die nog geen Nb-wetvergunning hebben of kunnen krijgen, krijgen alsnog de kans onder de PAS. Hetzij met een melding, hetzij met een vergunningaanvraag. Hoe vaak mag je een melding doen, en is er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar? En is het zaak snel met een aanvraag te komen, voordat de ontwikkelingsruimte op is?

Op de site van de Programmatische Aanpak Stikstof vindt u een handig overzicht van veelgestelde vragen om snel in de materie thuis te raken, en mogelijk een eerste antwoord op uw vragen, zoals:

Hoe vaak mag ik een melding doen?

Er is geen limiet aan het aantal meldingen, maar wel aan de totale depositie die deze meldingen samen mogen veroorzaken. Als u al eerder een melding heeft gedaan en nu een nieuwe melding wilt doen, mag de gecombineerde depositie die deze meldingen veroorzaken niet de grenswaarde van 1 mol per hectare per jaar overschrijden. Is dit wel het geval, dan moet u een vergunning aanvragen.

Kan het bevoegd gezag mijn melding weigeren?

Meldingen kunnen niet worden geweigerd.

Kan de ruimte voor meldingen opraken?

Ja, dit is mogelijk. Op dat moment kunt u voor dat gebied geen activiteiten meer melden, maar moet u altijd een vergunning aanvragen. Het bevoegd gezag kan, in overleg met de Ministeries van EZ en IenM, eventueel besluiten om de ruimte voor meldingen op te hogen ten koste van de ruimte voor vergunningsplichtige activiteiten.

Is er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar?

In de PAS is voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar voor een economische groei van 2,5% per jaar, waarbij rekening is gehouden met verschillen in verwachte groei tussen sectoren en regio’s. Waarschijnlijk zal de groei lager uitvallen.

Wat gebeurt er als de ontwikkelingsruimte in een gebied op is?

Als de ontwikkelingsruimte op is, kunnen er geen vergunningen meer worden uitgegeven voor activiteiten die stikstofdepositie in het gebied veroorzaken. Incidenteel kan er, door aanvullende bronmaatregelen te treffen, extra depositieruimte worden gecreëerd.

Wanneer kan de ontwikkelingsruimte worden toegekend in een vergunning?

Ontwikkelingsruimte kan worden toegekend als er ruimte beschikbaar is en de aanvraag voldoet aan de provinciale beleidsregels.

Neem voor de praktische toepassing van deze informatie contact met ons op.