Vergunningvrij bouwen, hoe zit dat?

7 juni 2018

Voor de aanbouw van een wintergarten (koude scharrelruimte) is niet altijd een bouwvergunning nodig. Vaak kan er vergunningvrij gebouwd worden. En dat scheelt leges.

Om (bouw)vergunningvrij te kunnen bouwen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het bouwwerk mag niet hoger zijn dan 5 meter.
  • Het moet in het achtererfgebied liggen. Het achtererfgebied begint 1 meter achter de voorgevel (rooilijn) van de woning. In het algemeen is het achtererfgebied de zijde die naar de openbare weg gericht is.
  • Het moet passen in het bestemmingsplan. Het bouwwerk of de aanbouw mag het bouwblok niet overschrijden. Is een minimale dakhelling voorgeschreven, dan moet daar wel aan voldaan worden. Anders is alsnog een omgevingsvergunning nodig, om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. Datzelfde geldt voor de goothoogte.

De term ‘vergunningvrij’ geldt overigens alleen voor het bouwen. Voor milieu is er nog steeds een vergunning of milieuneutrale melding nodig.
Wanneer er geen wijziging in dieraantallen of emissiepunt (ventilatie) is kan men volstaan met een melding milieuneutraal veranderen. Bij een uitbreiding van dieren is een melding activiteitenbesluit dan wel een aanmeldnotitie m.e.r. en een nieuwe omgevingsvergunning nodig, afhankelijk van de bedrijfsgrootte (minder of meer dan 40.000 stuks pluimvee).

Veel gemeenten denken dat het ‘vergunningvrij bouwen’ onder artikel 2 bijlage II Bor valt, maar dat is een misverstand. Dat artikel heeft betrekking op bijbehorende bouwwerken bij woningen. Dan geldt o.a. een beperking in het maximaal aantal m2 (150) dat vergunningvrij gebouwd mag worden.
Het bouwen van agrarische bijbehorende bouwwerken valt echter onder artikel 3 bijlage II Bor, mits niet in strijd met het bestemmingsplan. Daar is geen maximale maatvoering voor vastgesteld.

Het is verstandig voordat u bouwt af te stemmen met de gemeente. Het kan zijn dat er tóch een officiële bouwvergunning nodig is, omdat er lokale regels in het bestemmingsplan staan waar ontheffing voor nodig is (beschermd dorpsgezicht, maximaal te bebouwen oppervlak, enz.).