Wat betekent het nieuwe Besluit huisvesting voor rundveehouders?

27 oktober 2014

Vanaf 1 januari a.s. moeten nieuwe en bestaande melkveestallen die met meer dan 50% aan bebouwde oppervlakte worden uitgebreid, voldoen aan de strengere norm en dus emissiearm worden uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2018 wordt de norm verder aangescherpt.

Het concept besluit geldt voor bedrijven met meer dan 10 melk- en kalfkoeien of meer dan 10 vleeskalveren. Alleen vrijloopstallen voor melk- en kalfkoeien worden uitgezonderd.

Melkvee

Vanaf 1 januari 2015 tot 1 januari 2018

Met ingang van komend jaar (2015) geldt een maximale stalemissie van 11,0 kg NH3 per dierplaats per jaar. Deze maximale emissiewaarde geldt voor nieuwe stallen en grote uitbreidingen van bestaande stallen. Elke nieuw te bouwen huisvesting moet minstens 15% reduceren, ongeacht of het melkvee permanent wordt opgestald of wordt beweid. Het emissiereducerend effect van beweiden blijft buiten beschouwing.

Vanaf 1 januari 2018

Vanaf 2018 geldt een maximale emissiewaarde van 8,6 kg NH3 per dierplaats per jaar. Ook dan weer voor de “hardware” van nieuwe stallen en grote uitbreidingen van bestaande stallen, zonder rekening te houden met “zachte” maatregelen als beweiding enz. die mogelijk extra reductie bewerkstelligen.

Vleeskalveren

Voor vleeskalveren wordt de emissiefactor voor niet-emissiearme stallen opgetrokken naar 3,5 kg. Vanaf 1 januari 2020 geldt voor nieuwe stallen en bestaande stallen die met meer 50% aan bebouwde oppervlakte worden uitgebreid de maximale emissiewaarde van 2,5 kg per dier.