Wijziging Activiteitenbesluit agrarische activiteiten gepubliceerd

16 oktober 2012

De tekst met toelichting van de wijziging van het Activiteitenbesluit agrarische activiteiten is op
1 oktober 2012 in Staatsblad 2012, nummer 441 gepubliceerd. Dit besluit zal op 1 januari 2013 in werking treden.

Intensieve veehouderijen tot de IPPC-grens (40.000 stuks pluimvee, 2000 vleesvarkens of 750 zeugen) vallen straks onder het Activiteitenbesluit. Ook het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins, het Lozingenbesluit bodembescherming en het Besluit lozingen open teelt en veehouderij worden in het Activiteitenbesluit opgenomen.

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) zijn voor deze bedrijven dan niet meer van toepassing. Dit betekent niet dat er geen eisen meer gelden voor ammoniak en geur. De eisen uit de Wgv en Wav zijn als voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Er zijn twee verschillen met de Wgv: de 50%-regeling en de minimumafstand tot woningen bij een (voormalige) veehouderij en ‘ruimte-voor-ruimte’-woningen.

De 50%-regeling is vereenvoudigd opgenomen. Als sprake is van een overschrijding van de geurbelasting, is de toegestane geurbelasting bij het uitbreiden of wijzigen van de veehouderij het gemiddelde van de bestaande geurbelasting en de norm. Als bijvoorbeeld de bestaande geurbelasting 24 OUE/m3 bedraagt en de norm is
14 OUE/m3 dan moet de geurbelasting lager of gelijk zijn aan maximaal 19 OUE/m3. Aanvragen die tot een hogere geurbelasting leiden worden niet geaccepteerd.

Voor woningen bij een (voormalige) veehouderij en ‘ruimte-voor-ruimte’-woningen geldt de minimumafstand van 50 of 100 meter. Dit leidt soms tot meer bescherming voor deze woningen dan tot naastgelegen burgerwoningen waar de norm voor de geurbelasting van toepassing is. Bij een laag aantal dieren kan namelijk in sommige gevallen een woning op een afstand van bijvoorbeeld 45 meter nog voldoen aan de norm. Als de afstand tot een woning bij een (voormalige) veehouderij kleiner is dan de vereiste minimumafstand, maar wel aan de norm voor de geurbelasting wordt voldaan, is de minimumafstand niet van toepassing.

Op de site van Infomil vindt u meer informatie over ammoniak en geur in het Activiteitenbesluit.