Wintergartens weer mogelijk bij stallen met buizenverwarming

22 januari 2019

De nieuwe Rav-lijst van 1-1-2019 maakt het gebruik van wintergartens bij pluimveestallen met buizenverwarming alsnog weer mogelijk. Hiermee is de omissie van de voorlaatste publicatie van 29 juli 2018 ongedaan gemaakt.

Op 5 december jl. is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2018, nr. 67475). Deze wijziging is op 1 januari 2019 in werking getreden.

In de vorige versie was eindnoot 11 aan stallen met buizenverwarming onthouden.

De eindnoot stelt dat bij een huisvestingssysteem bij de hoofdcategorie kippen waar een overdekte uitloop aanwezig is, de emissiefactor geldt voor het huisvestingssysteem inclusief uitloop als de oppervlakte van de uitloop geen deel uitmaakt van het op grond van het Besluit houders van dieren vereiste leefoppervlak.

Dit riep veel discussie op, omdat er inmiddels al diverse stallen op die manier vergund zijn. En of het gebruik van een overdekte uitloop (wintergarten) al dan niet bijdraagt aan een hogere of lagere emissie, is niet bekend. Waarom zou er voor buizenverwarming dan een ander regime gelden dan voor andere vormen van emissiearme huisvesting?

Met de nieuwe Rav-lijst is de eindnoot weer van toepassing voor alle vormen van emissiearme huisvesting, ook voor stallen met buizenverwarming.

‘Het huisvestingssysteem BWL 2017.01 ‘stal met buizenverwarming’ is toe te passen in combinatie met een overdekte uitloop. Als bij dit huisvestingssysteem een overdekte uitloop aanwezig is, geldt de emissiefactor voor het huisvestingssysteem inclusief de uitloop als de oppervlakte van de uitloop geen deel uitmaakt van het op grond van het Besluit houders van dieren vereiste leefoppervlak. Oftewel, het totaalaantal te houden dieren wordt bepaald op basis van de afmetingen van de stal zonder de overdekte uitloop. Wanneer de oppervlakte van de uitloop wel deel uitmaakt van het leefoppervlak, moeten stal en uitloop samen voldoen aan de eisen die staan beschreven in de stalbeschrijving van het huisvestingssysteem BWL 2017.01.’