Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 mei 2018.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Hoeve Advies BV gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Hoeve Advies BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoeve Advies BV handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is Hoeve Advies BV?

Hoeve Advies BV is een besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te Rouveen en  ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05075121.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Hoeve Advies BV?

Gebruik van onze diensten

Op de website van Hoeve Advies BV kunt u bekijken welke diensten wij aanbieden en een passende dienst afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

De met een * aangegeven items zijn verplicht.

Communicatie en chatsessies
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via een chatfunctie of per SMS, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hoeve Advies BV of die van een derde partij.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Hoeve Advies BV:

 

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Hoeve Advies BV rust, zoals:

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Hoeve Advies BV in verband met de diensten van Hoeve Advies BV, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt. Hoeve Advies BV kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Hoeve Advies BV en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan Hoeve Advies BV derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Hoeve Advies BV.

De werknemers van Hoeve Advies BV zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Hoeve Advies BV uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Hoeve Advies BV verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Hoeve Advies BV heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.
Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Hoeve Advies BV worden verwerkt. Hoeve Advies BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoe lang bewaart Hoeve Advies BV persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Hoeve Advies BV of die van een derde partij. Hoeve Advies BV maakt gebruik van servers in Rouveen; met derde partijen worden verwerkingsovereenkomsten afgesloten m.b.t. uw persoonsgegevens.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Hoeve Advies BV heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Hoeve Advies BV deze beveiliging

inricht, kunt u contact opnemen met Wim Hoeve.

7. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij Hoeve Advies BV over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@hoeve-advies.nl

Hoeve Advies BV zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Wim Hoeve op voornoemd

e-mailadres. U kunt verzoeken dat Hoeve Advies BV uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Hoeve Advies BV zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Hoeve Advies BV uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@hoeve-advies.nl

8. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatste wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

9. Vragen en feedback

Hoeve Advies BV controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via Wim Hoeve via info@hoeve-advies.nl of een brief sturen naar Hoeve Advies BV, Oude Rijksweg 561,7954 GM Rouveen.