Stoppersregeling: doorstart is mogelijk

14 april 2016

Als een bedrijf meedoet aan de Stoppersregeling en vergunning vraagt voor een uitbreiding ‘is het geen stopper meer’ en moet het alsnog investeren in emissiearme techniek. Dat zegt de Raad van State in een uitspraak van 16 maart jl.

Stoppersregeling

Alle varkens- en pluimveehouders moeten voldoen aan het Besluit huisvesting (emissiearm). Het Actieplan ammoniak maakt een uitzondering voor kleinere bedrijven die gaan stoppen. Zij hoeven hun bedrijf tot 1 januari 2020 niet aan te passen mits ze gebruik maken van alternatieve maatregelen, waardoor de emissie niet hoger is dan die zou zijn met gebruik van emissiearme techniek.

Bedrijven onder de stoppersregeling worden geacht vóór 1 januari 2020 hun omgevingsvergunning milieu in te trekken en te stoppen met het houden van dieren. Zij mogen niet meer uitbreiden in dieren.

Doorstart

Het is toegestaan om het bedrijf na 1 januari 2020 voort te zetten, mits men dan per direct voldoet aan de maximale emissiewaarden m.b.v. emissiearme techniek. Een stopper kan dus een doorstart maken.

Bedrijven die tussentijds besluiten om door te gaan moeten aan dezelfde eisen voldoen als de stoppers. Het enige verschil met de stoppers is dat de veehouder op 1 januari 2020 de stallen feitelijk aan het Besluit emissiearme huisvesting moet laten voldoen. Doet de veehouder dit niet, dan kan hij vanaf 1 januari 2020 geen dieren meer houden. Het bevoegd gezag moet dan hierop handhaven, aldus Infomil.

In de periode tussen 2013 en 2020 gelden dus dezelfde eisen als voor stoppers, namelijk geen uitbreiding van het veebestand en het treffen van (alternatieve) emissiereducerende maatregelen.

Raad van State

Op 16 maart 2016 heeft de Raad van State uitgesproken dat een bedrijf dat een vergunning aanvraagt voor uitbreiding, geen stoppend bedrijf meer is. Het bedrijf kan dan geen gebruik meer maken van de stoppersregeling.

Hebt u zich aangemeld voor de stoppersregeling en bent u alsnog van plan om na 1 januari 2020 door te gaan met varkens of pluimvee en uit te breiden, houd dan rekening met het verplicht aanpassen van uw bestaande stallen zodra u uw vergunning hebt aangevraagd of hebt verkregen.