Lat MDV ligt hoger in 2016

27 januari 2016

De eisen voor nieuw te bouwen stallen in 2016 om te voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij zijn aangescherpt. Sinds 1 juli 2015 geldt het nieuwe besluit emissiearme huisvesting, waarin strengere eisen worden gesteld aan ammoniak voor melkvee en pluimvee. Dit leidt tot een hoger ambitieniveau van de MDV.

Pluimvee

  • Voor de maatlat mag de emissie van legkippen niet hoger zijn dan 0,055 kg NH3. De additionele emissie uit nageschakelde techniek of mestopslag telt mee.
  • De maximale stalemissie van vleeskuikens is 0,024 kg NH3.
  • De maximale stalemissie van opfok-vleeskuikenouderdieren is 0,180 kg NH3.
  • De maximale stalemissie van (groot-)ouderdieren van vleeskuikens is 0,250 kg NH3.
  • Het ambitieniveau op het thema brandveiligheid is aangescherpt.
  • De strengere eisen voor fijnstof vertalen zich nog niet in aanvullende eisen.

Melkvee

Alleen stalsystemen met een maximale uitstoot van 8,6 kg NH3 kunnen voldoen aan de ammoniakmaatlat. Concreet betekent dit dat op dit moment slechts 4 stalsystemen deze norm halen. Men verwacht dat op korte termijn een aantal systemen een aangepaste norm op de RAV- lijst krijgt, waardoor er alsnog meer keuze ontstaat. Gedurende de bouw van de stal is het mogelijk om een ander (nieuw) systeem te kiezen dan in eerste instantie in het ontwerp is voorzien.

Melkvee ‘met weidegang’

In de MIA/VAMIL-regeling wordt een nieuwe code opgenomen, Duurzame Melkveestal ‘met weidegang’, met een groter fiscaal voordeel voor stallen met weidegang.
Weidegang moet dan wel opgenomen zijn in de Nb-wetvergunning of de milieuvergunning. Ook dient de melkveehouder te beschikken over voldoende huiskavel en moet hij/zij aantonen dat het bedrijf deelneemt aan een voor Weidegang gecertificeerde zuivelketen. Na het in gebruik nemen van de stal dient de melkveehouder met een ‘gebruiksjaar’ aan te tonen dat bij de stal weidegang wordt toegepast. Onafhankelijke certificatie-instellingen voeren een audit uit.

MDV

Een MDV-stal is een veestal met een lagere milieubelasting met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt bij aan verduurzaming van de veehouderij. Veestallen met het MDV-certificaat kunnen deelnemen aan fiscale regelingen MIA en VAMIL. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten.
Sinds de introductie in 2007 zijn meer dan 4.000 duurzame MDV-stallen gebouwd.

Bron: Website Maatlat Duurzame Veehouderij en Subvention.