Melding tot 1 mol en vergunning tot 3 mol

23 maart 2015

Overheid en sector hebben afspraken gemaakt over het terugdringen van ammoniak en het herbesteden van 56% van de depositie als ontwikkelingsruimte. Maar: hoe wordt die verdeeld? Alles staat of valt in de PAS met de provinciale beleidsregels.

Beleidsregels

Met een melding kan een veehouderij eenmaal per PAS periode (van 6 jaar) groeien tot en met maximaal 1 mol, dat is de drempelwaarde voor wat betreft de stikstofdepositie. Heeft een veehouderij meer ontwikkelruimte nodig dat dient een vergunning te worden aangevraagd. Daar kunnen voorwaarden aan worden gesteld, zoals (straks) verwoord in de provinciale beleidsregels. De eerste contouren van de provinciale beleidsregels zijn nu duidelijk. De provincies streven naar zo veel mogelijk uniformiteit, om te voorkomen dat een project over provinciegrenzen heen verschillend wordt beoordeeld, zo blijkt uit de brief van de staatssecretaris van 20 maart jl.

Maximaal 3 mol

Zij willen voorkomen dat grote bedrijven in één keer de beschikbare ontwikkelingsruimte benutten. Op dit moment wordt gedacht aan een gemiddelde cumulatieve waarde voor uitbreidingen van 3 mol depositie/ha voor de eerste PAS-periode. Theoretisch kunnen daarmee op basis van de verwachte economische groei van 2,5% gemiddeld 94% van de vergunningaanvragen in Nederland worden verleend, zo verwachten de provincies. Er worden nog nadere berekeningen gemaakt of er onderbouwd afwijkingen mogelijk zijn dan wel moeten zijn vanwege soms zeer beperkte ontwikkelingsruimte of soms juist veel beschikbare ontwikkelingsruimte.

Besteden binnen 2 jaar

Verder willen de provincies voorkomen dat onnodig ontwikkelingsruimte wordt toegedeeld. Gedacht wordt aan een termijn van 2 jaar waarbinnen een aanvraag gerealiseerd moet zijn, anders vervalt de vergunning en wordt de ontwikkelingsruimte weer bijgeschreven. Maatwerk is vereist, daarvoor wordt gewerkt met een hardheidsclausule.

In de ministeriële regeling zal vastgelegd worden dat activiteiten waarvoor een melding volstaat binnen een in overleg met de provincies te bepalen termijn na melding aangevangen moeten zijn.

Extra voorwaarden

Een aantal provincies denkt daarnaast na over aanvullende provinciale beleidsregels op het gebied van duurzaamheid. Ook deze beleidsregels tussen provincies moeten worden afgestemd, omdat deze effect kunnen hebben over provinciegrenzen heen.