Snijmais als strooisel in te zetten bij Nb-wetvergunning Overijssel

26 maart 2015

Vleeskuikenhouders in de provincie Overijssel kunnen vanaf dit moment de maatregel ‘snijmaissilage als strooisel’ gebruiken bij hun aanvraag voor de Natuurbeschermingswetvergunning. Deze huisvestingsmaatregel heeft met succes het verzilvertraject van Proeftuin Natura 2000 Overijssel en Provincie Overijssel doorlopen.

Het toepassen van snijmaissilage als strooisel geeft een ammoniakreductie van ongeveer 40 procent ten opzichte van houtkrullen, tarwestro en koolzaadstro. Daarnaast komt minder voetzoollaesies en salmonella voor. “In de praktijk gelden wel voorwaarden om deze maatregel in te zetten bij de Nb-wetvergunning”, vertelt Gerard Migchels (Wageningen UR), coördinator van het verzilvertraject binnen de Proeftuin. “Voorlopig is het alleen toegestaan om snijmaissilage van 35 tot 40 procent droge stof te gebruiken die op het eigen bedrijf gedroogd is. Het gebruik van extern gedroogd maisstrooisel valt niet onder deze maatregel. Voordat de kuikens geplaatst kunnen worden moet de mais in de stal verder gedroogd worden tot 85 tot 90 droge procent stof procent”, legt Migchels uit.

“Daarnaast willen we er zeker van zijn dat de snijmais een goede emissiereducerende werking heeft, dus moet de snijmais tenminste twee maanden ingekuild zijn geweest en een pH-waarde hebben van kleiner dan 4,3.” Meer informatie over de inzet van deze maatregel is te vinden in de digitale gereedschapskist.

Lees op de site van de Proeftuin van Overijssel meer over het gebruik van snijmaissilage en welke maatregelen nog meer ‘verzilverd’ zijn.

In de factsheet leest u welke eisen worden gesteld met het oog op de borging en handhaving van de maatregel.

In 2010 heeft Hoeve Advies namens de studiegroep vleeskuikenhouders ‘Bornerbroek’ bij de TAC-Rav het verzoek neergelegd om de maatregel ‘Snijmaissilage als strooiselmateriaal voor vleeskuikens’ op te nemen in de Rav. Voorgestelde emissiefactor: 0,040 kg NH3/jaar. TAC-Rav heeft dit verzoek niet behandeld. Als reden hebben zij hiervoor aangevoerd dat de TAC-Rav alleen technische stalsystemen beoordeelt en dat dit volgens hen een managementsysteem betreft en geen technisch stalsysteem.

De maatregel staat inmiddels al wel op de ‘Stopperslijst’. En de maatregel past (ook) wel in het kader van te ontwikkelen voer- en managementmaatregelen binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

In de provincie Overijssel heeft de door de Gedeputeerde Staten van Overijssel op 29/03/2011 ingestelde Commissie van Deskundigen (Beleidsregel Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen) een reductiepercentage voor deze maatregel goedgekeurd van 40% voor vleeskuikens. Dit percentage mag vanaf 18 maart 2015 gebruikt worden bij het aanvragen van een Nb-wetvergunning in deze Provincie.