Stoppers melden per 1 januari 2013

21 december 2012

Stoppers in het kader van het Actieplan ammoniak kunnen hun gewenste stoppersmaatregelen per 1 januari 2013 melden bij het bevoegd gezag. Het formulier met toelichting en leaflets zijn nu beschikbaar.  

De stoppersregeling zal voorlopig niet als regeling in het Besluit huisvesting worden opgenomen, maar worden voortgezet als gedoogbeleid onder het Actieplan ammoniak. Dit heeft als voordeel dat het gemeenten ruimte biedt om in bijzondere situaties gemotiveerd af te wijken.  

Dit gedoogbeleid geldt ook voor kleine veehouderijen die per 1 januari 2013 aan het Besluit huisvesting moeten voldoen en daarom tot nu toe niet onder het actieplan vallen, als zij uiterlijk in 2020 met de varkens en/of pluimveetak gaan stoppen. Vanaf
1 januari 2013 zijn zij gelijk aan de bedrijven die al eerder onder het Actieplan vielen.

Stoppende bedrijven dienen vanaf 1 januari 2013 emissiereducerende maatregelen te treffen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het toepassen van aangepast voer, managementmaatregelen of het houden van minder dieren.

Er geldt een overgangstermijn van 3 maanden, wat inhoudt dat bedrijven de maatregelen vanaf 1 januari 2013 bij de gemeente moeten melden en deze uiterlijk op 1 april 2013 moeten hebben gerealiseerd. Hierdoor kunnen de bedrijven hun maatregelen melden onder het gewijzigde Activiteitenbesluit dat per 1 januari 2013 in werking treedt. Tevens krijgen de bedrijven hierdoor enige tijd om hun bedrijfsvoering aan de invoering van de stoppersmaatregelen aan te passen.

Het formulier en de leaflets zijn nu te downloaden.