V-Stacks krijgt gebouwmodule

19 juni 2014

Hoe vergunningen te toetsen aan de Wet geurhinder en veehouderij? De provincie Noord-Brabant twijfelt aan de betrouwbaarheid van geurverspreidingsmodel V-Stacks Vergunning. Hierover heeft zij op 28 april 2014 een persbericht en onderzoeksrapport uitgebracht.

Het persbericht gaf voer tot discussie. Blijft een eenmaal verleende vergunning van kracht? Kloppen de uitkomsten wel? Moet het programma worden aangepast? Via Kenniscentrum Infomil gaf het Ministerie van I&M onlangs een aantal aanbevelingen vrij en gaf zij inzicht in de juridische consequenties:

  • Een eenmaal verleende vergunning kan niet worden aangevochten indien omstandigheden zich niet wijzigen
  • Bij lopende en nieuwe milieuaanvragen moet voor de verspreidingsberekening nog altijd V-Stacks Vergunning worden gebruikt.

Risicovolle aanvragen

De afwijkingen in de berekende geurbelasting zijn in de meeste gevallen niet groot genoeg om tot een ander besluit te komen. Uit het onderzoek van Witteveen en Bos blijkt dat de grootste afwijkingen zich voordoen op korte afstand van het emissiepunt. Hier is het effect in absolute getallen ook het grootst. De allergrootste afwijkingen doen zich voor op 25 meter. Op een dergelijk korte afstand zullen echter ook andere milieuproblemen, zoals geluid een belangrijke rol spelen.

Alleen bij risicovolle aanvragen mag het bevoegd gezag de aanvraag aanhouden. Dat zijn situaties waar de uitkomst dicht bij de norm zit en het zeer grote stallen betreft, stallen met emissiepunt aan de zijkant, en de te toetsen objecten op korte afstand liggen. De WABO biedt de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen of op te schorten bij risicovolle aanvragen. Het Ministerie raadt gemeenten aan in uitzonderlijke situaties de aanvraag aan te houden totdat meer bekend is over de afwijkingen in het model, eind juni.

Stand van zaken aanpassing model

Inmiddels is er overleg geweest tussen provincie Noord-Brabant, rijk en vertegenwoordigers van diverse gemeenten. Besloten is om het model V-stacks vergunning uit te breiden met de gebouwmodule. De gebouwmodule is gelijk aan de gebouwmodule in ISL3a, zodat er geen extra inputgegevens gezocht hoeven te worden. De aanpassing en aanwijzing in de Regeling geurhinder en veehouderij zullen rond september gereed zijn.